ΑΡΧΙΚΗ Γ΄ Λυκείου Αδίδακτο. Ξενοφών, Απομνημονεύματα, Βιβλίο Β΄, κεφ. 4, 1-3

mikros apoplous    perseus

wikisource 1    bibliotheca augustana

tlg    mythologia 1

liddell scott_lexicon    liddel scott_1

PDF Εκτύπωση E-mail

ΚΕΙΜΕΝΟ: Ξενοφών, Απομνημονεύματα Βιβλίο Β΄, κεφ. 4, 1-3

 

 

ἤκουσα δέ ποτε αὐτοῦ καὶ περὶ φίλων διαλεγομένου ἐξ ὧν ἔμοιγε ἐδόκει μάλιστ᾽ ἄν τις ὠφελεῖσθαι πρὸς φίλων κτῆσίν τε καὶ χρείαν. τοῦτο μὲν γὰρ δὴ πολλῶν ἔφη ἀκούειν, ὡς πάντων κτημάτων κράτιστον ἂν εἴη φίλος σαφὴς καὶ ἀγαθός: ἐπιμελομένους δὲ παντὸς μᾶλλον ὁρᾶν ἔφη τοὺς πολλοὺς ἢ φίλων κτήσεως. καὶ γὰρ οἰκίας καὶ ἀγροὺς καὶ ἀνδράποδα καὶ βοσκήματα καὶ σκεύη κτωμένους τε ἐπιμελῶς ὁρᾶν ἔφη καὶ τὰ ὄντα σῴζειν πειρωμένους, φίλον δέ, ὃ μέγιστον ἀγαθὸν εἶναί φασιν, ὁρᾶν ἔφη τοὺς πολλοὺς οὔτε ὅπως κτήσωνται φροντίζοντας οὔτε ὅπως οἱ ὄντες αὐτοῖς σῴζωνται. ἀλλὰ καὶ καμνόντων φίλων τε καὶ οἰκετῶν ὁρᾶν τινας ἔφη τοῖς μὲν οἰκέταις καὶ ἰατροὺς εἰσάγοντας καὶ τἆλλα τὰ πρὸς ὑγίειαν ἐπιμελῶς παρασκευάζοντας, τῶν δὲ φίλων ὀλιγωροῦντας, ἀποθανόντων τε ἀμφοτέρων ἐπὶ μὲν τοῖς οἰκέταις ἀχθομένους τε καὶ ζημίαν ἡγουμένους, ἐπὶ δὲ τοῖς φίλοις οὐδὲν οἰομένους ἐλαττοῦσθαι, καὶ τῶν μὲν ἄλλων κτημάτων οὐδὲν ἐῶντας ἀθεράπευτον οὐδ᾽ ἀνεπίσκεπτον, τῶν δὲ φίλων ἐπιμελείας δεομένων ἀμελοῦντας.

 

 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

 Γ. 1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το κείμενο

                                                                                               Μονάδες 20

 

 Γ. 2. α. Να συμπληρώσετε τους τύπους που ζητούνται (τα επίθετα να γραφούν στην πτώση και στον αριθμό που βρίσκεται ο τύπος που δίνεται και οι αντωνυμίες στο ίδιο γένος και στον άλλο αριθμό από αυτόν που βρίσκονται).

 

Αντωνυμία

 

Γενική

Δοτική

Αιτιατική

 

 

 

τινάς

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επίθετο

 

Θετικός

Συγκριτικός

Υπερθετικός

κράτιστον

 

 

 

σαφής

 

 

 

 

Μονάδες 5

 

 Γ.2. β. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου.

ἐδόκει: Το τρίτο ενικό και πληθυντικό πρόσωπο του ίδιου χρόνου και στην ίδια φωνή.

ἔφη: Το δεύτερο ενικό πρόσωπο της οριστικής, ευκτικής και προστακτικής στον ίδιο χρόνο.

ὁρᾶν: Το τρίτο ενικό πρόσωπο της οριστικής, ευκτικής και προστακτικής του αορίστου β΄ στην ίδια φωνή.

κτωμένους: Το δεύτερο ενικό και πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής και προστακτικής του ίδιου χρόνου.

εἰσάγοντας: Τον ίδιο τύπο σε όλους τους χρόνους της ίδιας φωνής.

Μονάδες 5

 

 Γ. 3. α. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:

διαλεγομένου, παντός, κτήσεως, ἐπιμελῶς, ἐλαττοῦσθαι.

Μονάδες 5

 

Γ. 3. β. «τοῦτο μὲν γὰρ δὴ πολλῶν ἔφη ἀκούειν, ὡς πάντων κτημάτων κράτιστον ἂν εἴη φίλος σαφὴς καὶ ἀγαθός: ἐπιμελομένους δὲ παντὸς μᾶλλον ὁρᾶν ἔφη τοὺς πολλοὺς ἢ φίλων κτήσεως».

Να μεταφέρετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ.

Μονάδες 5

 

Κούζας Ιωάννης