ΚΕΙΜΕΝΟ: Η ομορφιά δεν είναι το παν

 

Ἔλαφος εὐμεγέθης ὥρᾳ θέρους διψῶν παραγίνεται ἐπί τινα πηγὴν διαυγῆ καὶ βαθεῖαν καὶ πιὼν ὅσον ἤθελεν προσεῖχεν τῇ τοῦ σώματος ἰδέᾳ. Καὶ μάλιστα μὲν ἐπῄνει τὴν φύσιν τῶν κεράτων ὡς κόσμος εἴη παντὶ τῷ σώματι. Ἔψεγεν δὲ τὴν τῶν σκελῶν λεπτότητα ὡς οὐχ οἵων τε ὄντων φέρειν πᾶν τὸ βάρος. Ἐν ᾧ δὲ πρὸς τούτοις ἦν, ὑλακή τε κυνῶν αἰφνιδίως ἀκούεται καὶ κυνηγέται πλησίον. Ὁ δὲ πρὸς φυγὴν ὥρμα καὶ μέχρις ὅπου διὰ πεδίου ἐποιεῖτο τὸν δρόμον, ἐσῴζετο ὑπὸ τῆς ὠκύτητος τῶν σκελῶν. Ἐπεὶ δὲ εἰς πυκνὴν καὶ δασεῖαν ὕλην ἐνέπεσεν, ἐμπλακέντων αὐτῷ τῶν κεράτων ἑάλω, πείρᾳ μαθὼν ὅτι ἄρα ἄδικος ἦν τῶν ἰδίων κριτὴς ψέγων μὲν τὰ σῲζοντα, ἐπαινῶν δὲ τὰ προδόντα αὑτόν.

 

ΘΕΜΑΤΑ

 

Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

1. α. Γιατί καμάρωνε το ελάφι κοιτάζοντας την εικόνα του στο νερό; Ποιο χαρακτηριστικό του θεωρούσε ότι δεν ταίριαζε με τη συνολικά καλή του εικόνα;                                                                    

(μονάδες 2)

  

β. Ποιο χαρακτηριστικό το βοήθησε να ξεφύγει αρχικά από τους κυνηγούς; Ποιο χαρακτηριστικό αποδείχτηκε μοιραίο;

                                                                                  (μονάδες 2)

2. Τι νομίζετε ότι διδάσκει ο μύθος του Αισώπου;

                                                                                  (μονάδες 4)

Β. ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΑ

3. α. Χρησιμοποιώντας τις λέξεις που σας δίνονται να συμπληρώσετε στον πίνακα τα συνώνυμα και τα αντώνυμα:

διαφωνία, καλλίφωνος, πολυφωνία, φωνασκώ, παράφωνος, παραφωνία, μεγαλόφωνα, συμφωνία, φωνασκώ, πολυφωνία

Συνώνυμα

Αντώνυμα

διχογνωμία:

εὒφωνος:

πλουραλισμός:

κραυγάζω:

κακόφωνος:

δυσαρμονία:

χαμηλόφωνα:

διαφωνία:

ψιθυρίζω:

μονοφωνία:

                                                                                       

 (μονάδες 1,5)

β. Να συνδυάσετε τις λέξεις της στήλης Α με τις λέξεις της στήλης Β

                       Α

                         Β

1. πατρογονικός

2. πατριωτικός

3. δεύτερη

4. πατερικός

5. πατροπαράδοτος

6. Οικουμενικό

α. εστίες

β. φιλοξενία

γ. αγώνας

δ. Πατριαρχείο

ε. πατρίδα

στ. κείμενο

                                                                                    

(μονάδα 1)

Γ. ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ

4. Να αντιστοιχίσετε τα ρήματα που δίνονται στη στήλη Α με τα παράγωγα ουσιαστικά τους στη στήλη Β

                       Α

                       Β

1. θεάομαι, θεῶμαι

2. βόσκω

3. φθείρω

4. τιμάω, τιμῶ

5. παιδεύω

α. παίδευμα

β. θεατής

γ. τιμητής

δ. παίδευσις

ε. φθορά

στ. τίμημα

ζ. βοσκή

η. θέαμα

θ. βοσκός

ι. παιδευτής

                                                                                  

(μονάδες 2,5)

Δ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

5. Να σχηματίσετε τη δοτική, γενική και αιτιατική των παρακάτω ουσιαστικών

ὁ γεωργός, ἡ νῆσος, ἡ τράπεζα, ὁ ποιητής, ἡ πηγή

                                                                                     (μονάδες 2,5)

6. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα

Ενεστώτας

Παρατατικός

Μέλλοντας

Αόριστος

Παρακείμενος

Υπερσυντέλικος

λύομεν

γράφει

πιστεύω

                                                                                   

 (μονάδες 2,5)

Ε. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ

 

7. Στις παρακάτω προτάσεις

     α. να βρείτε τα υποκείμενα, τα ρήματα και τα αντικείμενα

     β. να τις χαρακτηρίσετε ως προς το είδος( απλή, σύνθετη, ελλειπτική, επαυξημένη)

1. Λακεδαιμόνιοι ἐποιοῦντο εἰρήνην.

2. Ἡμεῖς φυλάττομεν τους τῶν θεῶν ὃρκους.

3. Οἱ ἀγαθοί σώζονται.

4. Λύσανδρος τάς ναῦς καί τούς αἰχμαλώτους άπήγαγεν.

                                                                               (μονάδες 2)

Μηλιάδου Αλεξάνδρα, Φιλόλογος