Ξενοφών, Απομνημονεύματα, Βιβλίο Β΄, Κεφ. 1, 32

 

Γ1. Υπάρχει στους φίλους μου ευχάριστη και χωρίς κόπους απόλαυση τροφών και ποτών. Διότι είναι εγκρατείς, έως ότου επιθυμήσουν αυτά. Υπάρχει σ’ αυτούς ύπνος ευχάριστος παρά στους μη κοπιάζοντες και δεν δυσανασχετούν, όταν αφήνουν αυτόν, ούτε εξ αιτίας αυτού παραμελούν να κάνουν αυτά που πρέπει. Και οι νέοι χαίρονται με τους επαίνους των γεροντοτέρων και οι γεροντότεροι ευχαριστιούνται με τις τιμές που απολαμβάνουν από τους νέους.

 

Γ2. Οι θεοί και οι καλοί άνθρωποι εκτιμούν την Αρετή. γιατί είναι συμπαραστάτης και βοηθός σε κάθε δημιουργικό έργο. Είναι αγαπητή στους τεχνίτες. Οι οικοδεσπότες την τιμούν, γιατί είναι φύλακας των σπιτιών τους. Βοηθάει τους ανθρώπους στην ειρήνη και τον πόλεμο και είναι αυτή που τους συνδέει με φιλία. Είναι τέλος ευχάριστη σ’ αυτούς που κοπιάζουν και αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι πρεσβύτεροι να έχουν τον σεβασμό των νεοτέρων και οι νεότεροι να χαίρονται με τους επαίνους των πρεσβυτέρων.  

 

Γ3. α. ἐμοί (μοι)

(ὦ) θεέ

εὐμενεῖς

ἀμείνων/βελτίων/κρείττων/λῲων

 

Γ3. β. συνῆσθα

τιμῶ

ἐγένου

ἀνέχωνται

λίποι

 

Γ4. α. «ἕως ἂν ἐπιθυμήσωσιν αὐτῶν»:

Είναι δευτερεύουσα χρονική πρόταση. Εισάγεται με τον χρονικό σύνδεσμο ἕως (μετά του ἂν) και εκφέρεται με υποτακτική, γιατί δείχνει δηλώνει γενικά αόριστη επανάληψη πράξεως (αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι στην κύρια πρόταση το ρήμα είναι σε χρόνο ενεστώτα).

 

Γ4. β. 1. ὕπνος δ᾽ αὐτοῖς πάρεστιν ἡδίων ἢ τοῖς ἀμόχθοις: Κύρια πρόταση.

πάρεστιν: Ρήμα

ὕπνος: Υποκείμενο

ἡδίων: Επιθετικός προσδιορισμός στο ὕπνος

αὐτοῖς: Δοτική προσωπική κτητική ή αντικείμενο του πάρεστιν

ἢ τοῖς ἀμόχθοις: Δεύτερος όρος συγκρίσεως

 

2. οὔτε ἀπολείποντες αὐτὸν ἄχθονται: Κύρια πρόταση

ἄχθονται: Ρήμα

αὐτὸν: Αντικείμενο της μετοχής ἀπολείποντες

ἀπολείποντες: Επιρρηματική, χρονική μετοχή (συνημμένη)

 

3. οὔτε διὰ τοῦτον μεθιᾶσι τὰ δέοντα πράττειν: Κύρια πρόταση.

μεθιᾶσι: Ρήμα

πράττειν: Τελικό απαρέμφατο, αντικείμενο του μεθιᾶσι (ταυτοπροσωπία)

τὰ δέοντα: Επιθετική μετοχή, αντικείμενο του πράττειν (σύστοιχο αντικείμενο)

διὰ τοῦτον: Εμπρόθετος προσδιορισμός της αιτίας.