Γεωμυθολογία, μία διαφορετική εξήγηση της ελληνικής "μυθολογίας"