Τρόπος εξέτασης Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας από το έτος 2020

 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

(Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Φ 251/182992/Α5/22-11-2019 του ΥΠΘ, βάσει του Ν. 4610/2019, ΦΕΚ Α΄ αριθμ. 70, 7.5.2019)

 

ΚΕΙΜΕΝΑ

Δύο ή τρία μη διδαγμένα κείμενα, συνολικής έκτασης έως τρεις σελίδες.

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 1

Λογοτεχνικό (ποίημα, διήγημα, μυθιστόρημα ή θεατρικό έργο)

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 2

Μη λογοτεχνικό (δημοσιογραφικά άρθρα, συνεντεύξεις, κριτικές, δοκίμια, επιστημονικά κείμενα, αφίσες με λεζάντα, πληροφοριακά κείμενα με εικόνες, σκίτσα, πίνακες ή διαγράμματα κ.ά.)

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 3

Μη λογοτεχνικό (δημοσιογραφικά άρθρα, συνεντεύξεις, κριτικές, δοκίμια, επιστημονικά κείμενα, αφίσες με λεζάντα, πληροφοριακά κείμενα με εικόνες, σκίτσα, πίνακες ή διαγράμματα κ.ά.)

Τα κείμενα μπορούν να συνοδεύονται από σύντομο εισαγωγικό σημείωμα χωρίς ερμηνευτικά σχόλια.

 

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ Α΄

Από το μη λογοτεχνικό κείμενο. Ζητείται συνοπτική νοηματική απόδοση από τους υποψηφίους μέρους ενός κειμένου ή συνοπτική απόδοση των απόψεων που διατυπώνονται στο κείμενο για κάποιο ζήτημα.

Μονάδες 15

 

ΘΕΜΑ Β΄ (Με τρία ερωτήματα, ένα εκ των οποίων υποδιαιρείται σε δύο υποερωτήματα)

Από το μη λογοτεχνικό κείμενο

 

1. Ερώτημα

Μονάδες 15

 

2. Ερώτημα

Μονάδες 15

 

3. Ερώτημα

Μονάδες 10

 

α. Υποερώτημα

 

β. Υποερώτημα

 

Τι ζητούν τα ερωτήματα ή τα υποερωτήματα:

α) την αξιοποίηση του πλαισίου των κειμένων (κοινωνικού, ιστορικού, πολιτιστικού, του χώρου και του χρόνου) με σκοπό την κατανόηση των λόγων και των ενεργειών των υποκειμένων (ατομικών και συλλογικών) που αναφέρονται στα κείμενα, και των σχέσεων μεταξύ τους

β) τον εντοπισμό και την ερμηνευτική προσέγγιση σκοπών, στάσεων, βασικών θέσεων και προθέσεων του συντάκτη / συντακτών των κειμένων, καθώς και την τεκμηρίωση της βασικής ιδέας του κειμένου,

γ) την αξιολόγηση της συνάφειας ιδεών, επιχειρημάτων, τίτλων, υπότιτλων, εικόνων κ.ά. με μια θέση, άποψη ή ζήτημα που θέτει το κείμενο και της αποδεικτικής τους αξίας

δ) τον εντοπισμό και τη συσχέτιση συγκεκριμένων κειμενικών δεικτών που οργανώνουν το κείμενο ως σημασιοδοτημένη κατασκευή - δηλαδή, οι υποψήφιοι να εντοπίζουν μέσα στο κείμενο δείκτες (π.χ. λεξιλόγιο, ρηματικά πρόσωπα, στίξη, εκφραστικά μέσα, τρόπους σύνταξης, κ.ά.) και να αναγνωρίζουν τη λειτουργία τους στο κείμενο

ε) την αναγνώριση και την ερμηνευτική προσέγγιση του τρόπου σύνδεσης και οργάνωσης ιδεών, προτάσεων, παραγράφων ή διαφόρων σημειωτικών τρόπων σε ένα κείμενο, αφού λάβουν οι υποψήφιοι υπόψη το επικοινωνιακό πλαίσιο και τα κοινωνικά συμφραζόμενα,

στ) τη σύγκριση των μη λογοτεχνικών κειμένων ως προς τις θέσεις, τον τρόπο πραγμάτευσης του θέματος, την πειστικότητα, την αποτελεσματική μετάδοση του νοήματος κ.ά.

Σύνολο μονάδων 40

 

ΘΕΜΑ Γ΄

Από το λογοτεχνικό κείμενο

Παραγωγή ερμηνευτικού σχολίου, με το οποίο επιδιώκεται οι υποψήφιοι, αφενός να αναπτύσσουν κρίσιμα θέματα/ερωτήματα που πραγματεύεται το λογοτεχνικό κείμενο, αξιοποιώντας συνδυαστικά κειμενικούς δείκτες ή και στοιχεία συγκειμένου, αφετέρου να τοποθετούνται/ανταποκρίνονται στα θέματα/ερωτήματα αυτά, τεκμηριώνοντας τις προσωπικές τους θέσεις (100 έως 200 λέξεις).

Μονάδες 15

 

ΘΕΜΑ Δ΄

Σχετίζεται με τα μη λογοτεχνικά κείμενα.

Ζητείται παραγωγή γραπτού κριτικού λόγου με την ανάπτυξη τεκμηριωμένης προσωπικής γνώμης. Ζητείται, μέσα σε συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο, η συμφωνία ή η διαφωνία των υποψηφίων με προβλήματα, θέσεις, στάσεις, στερεότυπα, προκαταλήψεις κ.ά. που θέτει το κείμενο/θέτουν τα κείμενα αναφοράς (300 έως 400 λέξεις).

Μονάδες 30