ΚΕΙΜΕΝΟ: Αισχίνης, Κατά Κτησιφώντος, 6-8

 

Εὖ γὰρ ἴστε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ὅτι τρεῖς εἰσὶ πολιτεῖαι παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις, τυραννὶς καὶ ὀλιγαρχία καὶ δημοκρατία, διοικοῦνται δ' αἱ μὲν τυραννίδες καὶ ὀλιγαρχίαι τοῖς τρόποις τῶν ἐφεστηκότων, αἱ δὲ πόλεις αἱ δημοκρατούμεναι τοῖς νόμοις τοῖς κειμένοις. Μηδεὶς οὖν ὑμῶν τοῦτ' ἀγνοείτω, ἀλλὰ σαφῶς ἕκαστος ἐπιστάσθω ὅτι ὅταν εἰσίῃ εἰς δικαστήριον γραφὴν παρανόμων δικάσων, ἐν ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ μέλλει τὴν ψῆφον φέρειν περὶ τῆς ἑαυτοῦ παῤῥησίας. Διόπερ καὶ ὁ νομοθέτης τοῦτο πρῶτον ἔταξεν ἐν τῷ τῶν δικαστῶν ὅρκῳ, "ψηφιοῦμαι κατὰ τοὺς νόμους," ἐκεῖνό γε εὖ εἰδὼς ὅτι ὅταν διατηρηθῶσιν οἱ νόμοι τῇ πόλει, σῴζεται καὶ ἡ δημοκρατία.

Ἃ χρὴ διαμνημονεύοντας ὑμᾶς μισεῖν τοὺς τὰ παράνομα γράφοντας, καὶ μηδὲν ἡγεῖσθαι μικρὸν εἶναι τῶν τοιούτων ἀδικημάτων, ἀλλ' ἕκαστον ὑπερμέγεθες, καὶ τοῦθ' ὑμῶν τὸ δίκαιον μηδένα ἐᾶν ἀνθρώπων ἐξαιρεῖσθαι, μήτε τὰς τῶν στρατηγῶν συνηγορίας, οἳ ἐπὶ πολὺν ἤδη χρόνον συνεργοῦντές τισι τῶν ῥητόρων λυμαίνονται τὴν πολιτείαν, μήτε τὰς τῶν ξένων δεήσεις, οὓς ἀναβιβαζόμενοί τινες ἐκφεύγουσιν ἐκ τῶν δικαστηρίων, παράνομον πολιτείαν πολιτευόμενοι: ἀλλ' ὥσπερ ἂν ὑμῶν ἕκαστος αἰσχυνθείη τὴν τάξιν λιπεῖν, ἣν ἂν ταχθῇ ἐν τῷ πολέμῳ, οὕτω καὶ νῦν αἰσχύνθητε ἐκλιπεῖν τὴν τάξιν ἣν τέταχθε ὑπὸ τῶν νόμων φύλακες τῆς δημοκρατίας τήνδε τὴν ἡμέραν.

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

Γ. 1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το κείμενο.

                                                                                               Μονάδες 20

 

Γ. 2. α. Να συμπληρώσετε τους τύπους που ζητούνται (οι αντωνυμίες και τα επίθετα να γραφούν στο γένος και στον αριθμό που βρίσκεται ο τύπος που σας δίνεται).

 

Επίρρημα

Θετικός

Συγκριτικός

Υπερθετικός

εὖ

σαφῶς

 

Επίθετο - Αντωνυμία

Γενική

Δοτική

Αιτιατική

πᾶσιν

ταύτῃ

ἣν

Μονάδες 5

 

Γ. 2. β. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου.

εἰσίῃ: Το δεύτερο ενικό πρόσωπο στην οριστική και προστακτική του ίδιου χρόνου.

εἰδὼς: Το τρίτο ενικό πρόσωπο στην οριστική του ενεστώτα και παρατατικού.

ἀγνοείτω: Το δεύτερο ενικό πρόσωπο σε όλες τις εγκλίσεις του ίδιου χρόνου και της ίδιας φωνής.

ἐφεστηκότων: Τα απαρέμφατα όλων των χρόνων στην ίδια φωνή που βρίσκεται ο τύπος.

Μονάδες 5

 

Γ. 3. α. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:

δικάσων, τῶν ἐφεστηκότων, εὖ, τῶν ἀδικημάτων, λιπεῖν.

Μονάδες 2,5

Γ. 3. β. «ἐκεῖνό γε εὖ εἰδὼς ὅτι ... σῴζεται καὶ ἡ δημοκρατία.: Να αναγνωρίσετε τη δευτερεύουσα πρόταση και να προσδιορίσετε το συντακτικό της ρόλο.

Μονάδες 2,5

Γ. 3. γ. «Μηδεὶς οὖν ὑμῶν τοῦτ' ἀγνοείτω, ἀλλὰ σαφῶς ἕκαστος ἐπιστάσθω ὅτι ὅταν εἰσίῃ εἰς δικαστήριον γραφὴν παρανόμων δικάσων, ἐν ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ μέλλει τὴν ψῆφον φέρειν περὶ τῆς ἑαυτοῦ παῤῥησίας».

Να μεταφέρετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο.

Μονάδες 5

 

Κούζας Ιωάννης