ΚΕΙΜΕΝΟ: Αισχίνης, Κατά Τιμάρχου 27-29

 

ἃ συνιδὼν ὁ νομοθέτης διαρῥήδην ἀπέδειξεν οὓς χρὴ δημηγορεῖν καὶ οὓς οὐ δεῖ λέγειν ἐν τῷ δήμῳ. καὶ οὐκ ἀπελαύνει ἀπὸ τοῦ βήματος, εἴ τις μὴ προγόνων ἐστὶν ἐστρατηγηκότων, οὐδέ γε εἰ τέχνην τινὰ ἐργάζεται ἐπικουρῶν τῇ ἀναγκαίᾳ τροφῇ, ἀλλὰ τούτους καὶ μάλιστα ἀσπάζεται, καὶ διὰ τοῦτο πολλάκις ἐπερωτᾷ, τίς ἀγορεύειν βούλεται. τίνας δ᾽ οὐκ ᾤετο δεῖν λέγειν; τοὺς αἰσχρῶς βεβιωκότας· τούτους οὐκ ἐᾷ δημηγορεῖν. καὶ ποῦ τοῦτο δηλοῖ; "δοκιμασία," φησί, "ῥητόρων· ἐάν τις λέγῃ ἐν τῷ δήμῳ τὸν πατέρα τύπτων ἢ τὴν μητέρα, ἢ μὴ τρέφων, ἢ μὴ παρέχων οἴκησιν·" τοῦτον οὐκ ἐᾷ λέγειν. νὴ Δία καλῶς γε, ὡς ἔγωγέ φημι. διὰ τί; ὅτι εἴ τις, οὓς ἐξ ἴσου δεῖ τιμᾶν τοῖς θεοῖς, εἰς τούτους ἐστὶ φαῦλος, τί ποτε, φησίν, ὑπ᾽ αὐτοῦ πείσονται οἱ ἀλλότριοι καὶ ἡ πόλις ὅλη; καὶ τίσι δεύτερον ἀπεῖπε μὴ λέγειν; "ἢ τὰς στρατείας," φησί, "μὴ ἐστρατευμένος, ὅσαι ἂν αὐτῷ προσταχθῶσιν, ἢ τὴν ἀσπίδα ἀποβεβληκώς," δίκαια λέγων. τί δή ποτε; ἄνθρωπε, τῇ πόλει, ὑπὲρ ἧς τὰ ὅπλα μὴ τίθεσαι ἢ διὰ δειλίαν μὴ δυνατὸς εἶ ἐπαμῦναι, μηδὲ συμβουλεύειν βουλεύειν ἀξίου.

-------------------------------------------------------------------------------

διαρρήδην: ρητώς, σαφώς.

δοκιμασία: έλεγχος, έρευνα, εξέταση.

τί δή ποτε; γιατί άραγε;

τίθεμαι τα ὅπλα: λαμβάνω τα όπλα.

ἐπαμύνω τινί: σπεύδω σε βοήθεια, υπερασπίζω.

 

 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

 

Γ. 1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το κείμενο

                                                                                               Μονάδες 20

 

Γ. 2. α. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τους παρακάτω πίνακες, στα κενά των οποίων θα συμπληρώσετε τους τύπους που ζητούνται (η αντωνυμία να γραφεί στο ίδιο γένος και στον άλλο αριθμό από αυτόν που βρίσκεται).

 

Επίρρημα

Θετικός

Συγκριτικός

Υπερθετικός

αἰσχρῶς

 

οὓς

Αντωνυμία

Γενική

Δοτική

Αιτιατική

 

Μονάδες 5

 

Γ. 2. β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται.

βεβιωκότας: το δεύτερο ενικό πρόσωπο της οριστικής, ευκτικής και προστακτικής του ίδιου χρόνου, στη φωνή που βρίσκεται ο τύπος.

λέγειν: το δεύτερο ενικό πρόσωπο της οριστικής, ευκτικής και προστακτικής του αορίστου β΄ της ίδιας φωνής.

φησί: το β΄ ενικό και πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής και προστακτικής του ίδιου χρόνου.

                                                                                                Μονάδες 5

 

Γ. 3. α. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:

δημηγορεῖν, τύπτων, ὑπ᾽ αὐτοῦ, οἴκησιν, προγόνων.

                                                                                                 Μονάδες 5

 

Γ. 3. β. «ἄνθρωπε, τῇ πόλει, ὑπὲρ ἧς τὰ ὅπλα μὴ τίθεσαι ἢ διὰ δειλίαν μὴ δυνατὸς εἶ ἐπαμῦναι, μηδὲ συμβουλεύειν βουλεύειν ἀξίου».

 Να μεταφέρετε τον ευθύ σε πλάγιο λόγο.

                                                                                                 Μονάδες 5

Κούζας Ιωάννης