ΚΕΙΜΕΝΟ: Αισχίνης, κατά Τιμάρχου 4 -5

 

ὁμολογοῦνται γὰρ τρεῖς εἶναι πολιτεῖαι παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις, τυραννὶς καὶ ὀλιγαρχία καὶ δημοκρατία· διοικοῦνται δ᾽ αἱ μὲν τυραννίδες καὶ ὀλιγαρχίαι τοῖς τρόποις τῶν ἐφεστηκότων, αἱ δὲ πόλεις αἱ δημοκρατούμεναι τοῖς νόμοις τοῖς κειμένοις. εὖ δ᾽ ἴστε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ὅτι τὰ μὲν τῶν δημοκρατουμένων σώματα καὶ τὴν πολιτείαν οἱ νόμοι σήζουσι, τὰ δὲ τῶν τυράννων καὶ ὀλιγαρχικῶν ἀπιστία καὶ ἡ μετὰ τῶν ὅπλων φρουρά. φυλακτέον δὴ τοῖς μὲν ὀλιγαρχικοῖς καὶ τοῖς τὴν ἄνισον πολιτείαν πολιτευομένοις τοὺς ἐν χειρῶν νόμῳ τὰς πολιτείας καταλύοντας, ὑμῖν δὲ τοῖς τὴν ἴσην καὶ ἔννομον πολιτείαν ἔχουσι τοὺς παρὰ τοὺς νόμους ἢ λέγοντας ἢ βεβιωκότας· ἐντεῦθεν γὰρ ἰσχύσετε, ὅταν εὐνομῆσθε καὶ μὴ καταλύησθε ὑπὸ τῶν παρανομούντων.

------------------------------------------------------------------------------------------

ἄνισος πολιτεία: η μη έχουσα ισότητα ή δικαιοσύνη

οἱ ἐφεστηκότες: οι κυβερνώντες, οι άρχοντες

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

Γ. 1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το κείμενο

                                                                                                Μονάδες 20

 

Γ. 2. α. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τους παρακάτω πίνακες, στα κενά των οποίων θα συμπληρώσετε τους τύπους που ζητούνται (το επίθετο να γραφεί στο ίδιο γένος και στον άλλο αριθμό από αυτόν που βρίσκεται).

 

Επίρρημα

Θετικός

Συγκριτικός

Υπερθετικός

εὖ

 

πᾶσιν

Επίθετο

Γενική

Δοτική

Αιτιατική

 

                                                                                                

Μονάδες 5

 

Γ. 2. β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται.

βεβιωκότας: το δεύτερο ενικό πρόσωπο της οριστικής, ευκτικής και προστακτικής του ίδιου χρόνου, στη φωνή που βρίσκεται ο τύπος.

ἐφεστηκότων: το δεύτερο ενικό πρόσωπο στον παρατατικό και αόριστο β΄ της ίδιας φωνής.

ἴστε: το β΄ και γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής και προστακτικής του ίδιου χρόνου.

                                                                                                Μονάδες 5

 

Γ. 3. α. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:

πᾶσιν, τῶν ὅπλων, εἶναι, λέγοντας, ὑπὸ τῶν παρανομούντων.

                                                                                                Μονάδες 5

 

Γ. 3. β. «εὖ δ᾽ ἴστε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ὅτι τὰ μὲν τῶν δημοκρατουμένων σώματα καὶ τὴν πολιτείαν οἱ νόμοι σήζουσι, τὰ δὲ τῶν τυράννων καὶ ὀλιγαρχικῶν ἀπιστία καὶ ἡ μετὰ τῶν ὅπλων φρουρά».

Να μεταφέρετε τον ευθύ σε πλάγιο λόγο.

                                                                                                 Μονάδες 5

 

Κούζας Ιωάννης