ΚΕΙΜΕΝΟ: Αισχίνης, Κατά Τιμάρχου, 177-178

 

ἐὰν μὲν κολάζητε τοὺς ἀδικοῦντας, ἔσονται ὑμῖν οἱ νόμοι καλοὶ καὶ κύριοι, ἐὰν δ᾽ ἀφιῆτε, καλοὶ μέν, κύριοι δ᾽ οὐκέτι. ὧν δ᾽ ἕνεκα ταῦτα λέγω, οὐκ ὀκνήσω πρὸς ὑμᾶς παῤῥησιάσασθαι. ἔσται δ᾽ ὁ λόγος ἐπὶ παραδείγματος. διὰ τί οἴεσθε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τοὺς νόμους μὲν καλῶς κεῖσθαι, τὰ δὲ ψηφίσματα εἶναι τὰ τῆς πόλεως καταδεέστερα, καὶ τὰς κρίσεις ἐνίοτε τὰς ἐν τοῖς δικαστηρίοις ἔχειν ἐπιπλήξεις; ἐγὼ τὰς τούτων αἰτίας ἐπιδείξω. ὅτι τοὺς μὲν νόμους τίθεσθε ἐπὶ πᾶσι δικαίοις, οὔτε κέρδους ἕνεκ᾽ ἀδίκου, οὔτε χάριτος οὔτ᾽ ἔχθρας, ἀλλὰ πρὸς αὐτὸ μόνον τὸ δίκαιον καὶ τὸ συμφέρον ἀποβλέποντες· ἐπιδέξιοι δ᾽ οἶμαι φύντες ἑτέρων μᾶλλον, εἰκότως καλλίστους νόμους τίθεσθε. ἐν δὲ ταῖς ἐκκλησίαις καὶ τοῖς δικαστηρίοις πολλάκις ἀφέμενοι τῶν εἰς αὐτὸ τὸ πρᾶγμα λόγων, ὑπὸ τῆς ἀπάτης καὶ τῶν ἀλαζονευμάτων ὑπάγεσθε, καὶ πάντων ἀδικώτατον ἔθος εἰς τοὺς ἀγῶνας παραδέχεσθε· ἐᾶτε γὰρ τοὺς ἀπολογουμένους ἀντικατηγορεῖν τῶν κατηγορούντων.

-----------------------------------------------------------------

κύριοι: έγκυροι

καταδεέστερα: κατώτερα

ἐπιδέξιοι: ικανοί

ἀφίεμαι: αδιαφορώ

ἀλαζόνευμα: καυχησιολογία

ἔθος: συνήθεια

ἀντικατηγορῶ: ανταποδίδω κατηγορία

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

 Γ. 1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το κείμενο.

 

                                                                                              Μονάδες 20

Γ. 2. α. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τους παρακάτω πίνακες, στα κενά των οποίων θα συμπληρώσετε τους τύπους που ζητούνται.

 

Επίρρημα

Θετικός

Συγκριτικός

Υπερθετικός

μᾶλλον

 

Επίθετο

Θετικός

Συγκριτικός

Υπερθετικός

καλλίστων

                                                                                                

Μονάδες 5

Γ. 2. β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται.

ἄγεσθε: το δεύτερο ενικό πρόσωπο της ευκτικής και προστακτικής του αορίστου β΄ στη φωνή που βρίσκεται ο τύπος

τίθεσθε: τον ίδιο τύπο στον παρατατικό και αόριστο β΄ της ίδιας φωνής.

ἀδικοῦντας: το β΄ και γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής και προστακτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή.

                                                                                                Μονάδες 5

 

Γ. 3. α. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:

ὑμῖν, παρρησιάσασθαι, τῆς πόλεως, πᾶσι, φύντες

                                                                                                Μονάδες 5

 

Γ. 3. β. «ἐὰν μὲν κολάζητε τοὺς ἀδικοῦντας, ἔσονται ὑμῖν οἱ νόμοι καλοὶ καὶ κύριοι, ἐὰν δ᾽ ἀφιῆτε, καλοὶ μέν, κύριοι δ᾽ οὐκέτι».

Να μεταφέρετε τον ευθύ σε πλάγιο λόγο.

                                                                                                Μονάδες 5 

 

Κούζας Ιωάννης