ΚΕΙΜΕΝΟ: Δημοσθένης, Κατά Αριστογείτονος Α, 15-17

 

ἅπας ὁ τῶν ἀνθρώπων βίος, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, κἂν μεγάλην πόλιν οἰκῶσι κἂν μικράν, φύσει καὶ νόμοις διοικεῖται. Τούτων δ᾽ ἡ μὲν φύσις ἐστὶν ἄτακτον καὶ κατ᾽ ἄνδρ᾽ ἴδιον τοῦ ἔχοντος, οἱ δὲ νόμοι κοινὸν καὶ τεταγμένον καὶ ταὐτὸ πᾶσιν. Ἡ μὲν οὖν φύσις, ἂν ᾖ πονηρά, πολλάκις φαῦλα βούλεται· διόπερ τοὺς τοιούτους ἐξαμαρτάνοντας εὑρήσετε.

οἱ δὲ νόμοι τὸ δίκαιον καὶ τὸ καλὸν καὶ τὸ συμφέρον βούλονται, καὶ τοῦτο ζητοῦσιν, καὶ ἐπειδὰν εὑρεθῇ, κοινὸν τοῦτο πρόσταγμ᾽ ἀπεδείχθη, πᾶσιν ἴσον καὶ ὅμοιον, καὶ τοῦτ᾽ ἔστι νόμος. ᾯ πάντας πείθεσθαι προσήκει διὰ πολλά, καὶ μάλισθ᾽ ὅτι πᾶς ἐστι νόμος εὕρημα μὲν καὶ δῶρον θεῶν, δόγμα δ᾽ ἀνθρώπων φρονίμων, ἐπανόρθωμα δὲ τῶν ἑκουσίων καὶ ἀκουσίων ἁμαρτημάτων, πόλεως δὲ συνθήκη κοινή, καθ᾽ ἣν πᾶσι προσήκει ζῆν τοῖς ἐν τῇ πόλει.

Ἀλλὰ μὴν ὅτι νῦν Ἀριστογείτων τοῖς μὲν τῆς ἐνδείξεως δικαίοις ἅπασιν ἑάλωκεν, ἕτερος δ᾽ οὐδὲ εἷς ἔστιν ἀνεκτὸς αὐτῷ λόγος, περὶ τούτων ῥᾴδιον διδάξαι. Δυοῖν γὰρ ὄντοιν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ὧν ἕνεκα πάντες τίθενται οἱ νόμοι, τοῦ τε μηδένα μηδὲν ὃ μὴ δίκαιόν ἐστι ποιεῖν, καὶ τοῦ τοὺς παραβαίνοντας ταῦτα κολαζομένους βελτίους τοὺς ἄλλους ποιεῖν, ἀμφοτέροις τούτοις οὗτος ἔνοχος ὢν φανήσεται.

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Γ. 1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το κείμενο.

                                                                                               Μονάδες 20

Γ. 2. α. Να συμπληρώσετε τους τύπους που ζητούνται (τα παραθετικά των επιθέτων να γραφούν στο ίδιο γένος, πτώση και αριθμό και τα καθαυτό επίθετα στον ίδιο αριθμό και στο ίδιο γένος που βρίσκονται).

 

Επίρρημα

Θετικός

Συγκριτικός

Υπερθετικός

μάλιστα

 

Επίθετο

Θετικός

Συγκριτικός

Υπερθετικός

ράδιον

βελτίους

 

Επίθετο (αόριστη αντωνυμία ως επίθετο)

Γενική

Δοτική

Αιτιατική

μηδένα

πολλά

Μονάδες 5

 

Γ. 2. β. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου.

οἰκῶσι: Το δεύτερο και τρίτο ενικό πρόσωπο της οριστικής, ευκτικής και προστακτικής του ίδιου χρόνου και της ίδιας φωνής.

εὑρήσετε: Το δεύτερο ενικό και πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής, ευκτικής και προστακτικής του αορίστου β΄ στη φωνή που βρίσκεται ο τύπος.

ζῆν: Το τρίτο ενικό πρόσωπο της οριστικής και προστακτικής του ίδιου χρόνου.

ἑάλωκεν: Το τρίτο ενικό πρόσωπο της οριστικής σε όλους τους χρόνους της ίδιας φωνής.

τίθενται: Το ίδιο πρόσωπο της οριστικής και ευκτικής στο χρόνο που βρίσκεται ο τύπος.

Μονάδες 5

 

Γ. 3. α. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις ή φράσεις του κειμένου:

ἀνθρώπων, ἴσον, πείθεσθαι, ὧν ἕνεκα, ὢν

Μονάδες 5

 

Γ. 3. β. «ἅπας ὁ τῶν ἀνθρώπων βίος, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, κἂν μεγάλην πόλιν οἰκῶσι κἂν μικράν, φύσει καὶ νόμοις διοικεῖται».

Να μεταφέρετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο.

Μονάδες 5

 

Κούζας Ιωάννης