ΚΕΙΜΕΝΟ: Δημοσθένης, Κατά Τιμοκράτους 68-69

 

ὡς τοίνυν οὐδ᾽ ἐπιτήδειον νόμον ὑμῖν οὐδὲ συμφέροντ᾽ εἰσενήνοχεν, τοῦτ᾽ ἤδη πειράσομαι νυνὶ δεικνύειν. Οἶμαι δὴ πάντας ἂν ὑμᾶς ὁμολογῆσαι, δεῖν τὸν ὀρθῶς ἔχοντα νόμον καὶ συνοίσειν μέλλοντα τῷ πλήθει πρῶτον μὲν ἁπλῶς καὶ πᾶσι γνωρίμως γεγράφθαι, καὶ μὴ τῷ μὲν εἶναι ταυτὶ περὶ αὐτοῦ νομίζειν, τῷ δὲ ταυτί. Ἔπειτ᾽ εἶναι δυνατὰς τὰς πράξεις ἃς δεῖ γίγνεσθαι διὰ τοῦ νόμου· εἰ γὰρ αὖ καλῶς μὲν ἔχοι, μὴ δυνατὸν δέ τι φράζοι, εὐχῆς, οὐ νόμου διαπράττοιτ᾽ ἂν ἔργον.

Πρὸς δὲ τούτοις μηδενὶ τῶν ἀδικούντων φαίνεσθαι μηδεμίαν διδόντα ῥᾳστώνην. Εἰ γὰρ δημοτικόν τις ὑπείληφεν τὸ πράους εἶναι τοὺς νόμους, τίσιν τούτοις προσεξεταζέτω, κἄνπερ ὀρθῶς βούληται σκοπεῖν, εὑρήσει τοῖς κρίνεσθαι μέλλουσιν, οὐ τοῖς ἐξεληλεγμένοις· ἐν μὲν γὰρ τοῖς ἄδηλον εἴ τις ἔστ᾽ ἀδίκως διαβεβλημένος, τοῖς δ᾽ οὐδὲ λόγος λείπεται τὸ μὴ οὐ πονηροῖς εἶναι.

 -------------------------------------------------------------------------------

ἔστι μοι + απαρέμφατο: είναι δυνατόν σε μένα να...(απρόσωπο).

 ῥᾳστώνη: ευχέρεια, εύκολος τρόπος υπεκφυγής

 δημοτικός: δημόσιος

 ἐξελέγχομαι: αποδεικνύομαι ένοχος

 κρίνομαι: φέρομαι σε δίκη, δικάζομαι

 

 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Γ. 1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το κείμενο.

                                                                                              Μονάδες 20

 

Γ. 2. α. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τους παρακάτω πίνακες, στα κενά των οποίων θα συμπληρώσετε τους τύπους που ζητούνται (οι αντωνυμίες να γραφούν στο ίδιο γένος και στον άλλο αριθμό από αυτόν που βρίσκονται).

 

Επίρρημα

Θετικός  

Συγκριτικός

Υπερθετικός

καλῶς

 

Αντωνυμίες

Γενική

Δοτική

Αιτιατική

τι

ἃς

Μονάδες 5

 

Γ. 2. β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται.

συνοίσειν: Να γραφεί το β΄ ενικό και πληθυντικό της οριστικής και προστακτικής του αορίστου β΄.

γεγράφθαι: Να κλιθεί ο παρατατικός της φωνής που βρίσκεται ο τύπος.

ὑπείληφεν: Να γραφεί το γ΄ ενικό πρόσωπο σε όλους τους χρόνους της ίδιας φωνής.

Μονάδες 5

Γ. 3. α. Να αναγνωρίσετε συντακτικά όλες τις μετοχές του κειμένου.

                                                                                                Μονάδες 5

 

Γ. 3. β. Οἶμαι δὴ πάντας ἂν ὑμᾶς ὁμολογῆσαι, δεῖν τὸν ὀρθῶς ἔχοντα νόμον καὶ συνοίσειν μέλλοντα τῷ πλήθει πρῶτον μὲν ἁπλῶς καὶ πᾶσι γνωρίμως γεγράφθαι, καὶ μὴ τῷ μὲν εἶναι ταυτὶ περὶ αὐτοῦ νομίζειν, τῷ δὲ ταυτί..

 Να μεταφέρετε τον ευθύ σε πλάγιο λόγο.

                                                                                                 Μονάδες 5

Κούζας Ιωάννης