ΚΕΙΜΕΝΟ: Δημοσθένης, Κατά Φιλίππου Γ΄, 3-4

 

Το κείμενο αναφέρεται στα γεγονότα του 341 π. Χ. στη χερσόνησο της Θράκης (Καλλίπολης). Στη Χερσόνησο είχε σταλεί από το 343 π. Χ. ο Διοπείθης, Αθηναίος στρατηγός, προς υπεράσπιση των εκεί αποικιών της Αθήνας, τις οποίες σφετερίζονταν ο Φίλιππος. Ο Δημοσθένης στο λόγο του Περί των εν Χερρονήσω, που εκφωνήθηκε τρεις εβδομάδες νωρίτερα, είχε προτείνει την παραμονή του στρατεύματος του Διοπείθη στη Χερσόνησο.

Το απόσπασμα που ακολουθεί είναι από το προοίμιο του λόγου Κατά Φιλίππου και εδώ ο Δημοσθένης διαχωρίζει τη θέση του από τους υπόλοιπους πολιτικούς αγορητές.

 

ἀξιῶ δ’, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἄν τι τῶν ἀληθῶν μετὰ παρρησίας λέγω, μηδεμίαν μοι διὰ τοῦτο παρ’ ὑμῶν ὀργὴν γενέσθαι. σκοπεῖτε γὰρ ὡδί. ὑμεῖς τὴν παρρησίαν ἐπὶ μὲν τῶν ἄλλων οὕτω κοινὴν οἴεσθε δεῖν εἶναι πᾶσι τοῖς ἐν τῇ πόλει, ὥστε καὶ τοῖς ξένοις καὶ τοῖς δούλοις αὐτῆς μεταδεδώκατε, καὶ πολλοὺς ἄν τις οἰκέτας ἴδοι παρ’ ἡμῖν μετὰ πλείονος ἐξουσίας ὅ τι βούλονται λέγοντας ἢ πολίτας ἐν ἐνίαις τῶν ἄλλων πόλεων, ἐκ δὲ τοῦ συμβουλεύειν παντάπασιν ἐξεληλάκατε. εἶθ’ ὑμῖν συμβέβηκεν ἐκ τούτου ἐν μὲν ταῖς ἐκκλησίαις τρυφᾶν καὶ κολακεύεσθαι πάντα πρὸς ἡδονὴν ἀκούουσιν, ἐν δὲ τοῖς πράγμασι καὶ τοῖς γιγνομένοις περὶ τῶν ἐσχάτων ἤδη κινδυνεύειν. εἰ μὲν οὖν καὶ νῦν οὕτω διάκεισθε, οὐκ ἔχω τί λέγω· εἰ δ’ ἃ συμφέρει χωρὶς κολακείας ἐθελήσετ’ ἀκούειν, ἕτοιμος λέγειν. καὶ γὰρ εἰ πάνυ φαύλως τὰ πράγματ’ ἔχει καὶ πολλὰ προεῖται, ὅμως ἔστιν, ἐὰν ὑμεῖς τὰ δέοντα ποιεῖν βούλησθε, ἔτι πάντα ταῦτ’ ἐπανορθώσασθαι.

------------------------------------------------------------------------------------------------

φαύλως ἔχει τά πράγματα: η κατάσταση είναι πολύ άθλια

πρό - ἵεμαι: αφήνω, εγκαταλείπω, παραμελώ

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

Γ. 1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το κείμενο.

                                                                                               Μονάδες 20

Γ. 2. α. πολίτας, ξένοις, πράγμασι: Να γραφεί η ίδια πτώση για την καθεμιά λέξη στον άλλο αριθμό.

 

Μονάδες 2,5

 

Γ. 2. β. Να συμπληρώσετε τους τύπους που ζητούνται (το επίθετο να γραφεί στην πτώση και στον αριθμό που βρίσκεται ο τύπος που δίνεται και οι αντωνυμίες στο ίδιο γένος και στον άλλο αριθμό από αυτόν που βρίσκονται).

 

Επίθετο

Θετικός

Συγκριτικός

Υπερθετικός

πολλά

 

Αντωνυμία

Γενική

Δοτική

Αιτιατική

τοῦτο

Μονάδες 2,5

 

Γ. 2. γ. γενέσθαι: Να γραφούν όλα τα απαρέμφατα στην ίδια φωνή

ἴδοι: Να γραφεί το β΄ ενικό και πληθυντικό πρόσωπο σε όλες τις εγκλίσεις του ίδιου χρόνου

τρυφᾶν: Να κλιθεί ο παρατατικός και η προστακτική του ίδιου χρόνου.

Μονάδες 5

 

Γ. 3. α. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι μετοχές και τα απαρέμφατα του κειμένου.

Μονάδες 5

 

Γ. 3. β. «ἀξιῶ δ’, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ... ὀργὴν γενέσθαι: Να μεταφερθεί ο ευθύς λόγος σε πλάγιο.

Μονάδες 5

 

Κούζας Ιωάννης