ΚΕΙΜΕΝΟ: Θουκυδίδης, Βιβλίο ΣΤ΄, κεφ. 39, 1-2

 

φήσει τις δημοκρατίαν οὔτε ξυνετὸν οὔτ' ἴσον εἶναι, τοὺς δ' ἔχοντας τὰ χρήματα καὶ ἄρχειν ἄριστα βελτίστους. ἐγὼ δέ φημι πρῶτα μὲν δῆμον ξύμπαν ὠνομάσθαι, ὀλιγαρχίαν δὲ μέρος, ἔπειτα φύλακας μὲν ἀρίστους εἶναι χρημάτων τοὺς πλουσίους, βουλεῦσαι δ' ἂν βέλτιστα τοὺς ξυνετούς, κρῖναι δ' ἂν ἀκούσαντας ἄριστα τοὺς πολλούς, καὶ ταῦτα ὁμοίως καὶ κατὰ μέρη καὶ ξύμπαντα ἐν δημοκρατίᾳ ἰσομοιρεῖν.

ὀλιγαρχία δὲ τῶν μὲν κινδύνων τοῖς πολλοῖς μεταδίδωσι, τῶν δ' ὠφελίμων οὐ πλεονεκτεῖ μόνον, ἀλλὰ καὶ ξύμπαντ' ἀφελομένη ἔχει: ἃ ὑμῶν οἵ τε δυνάμενοι καὶ οἱ νέοι προθυμοῦνται, ἀδύνατα ἐν μεγάλῃ πόλει κατασχεῖν.

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

Γ. 1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το κείμενο.

                                                                                               Μονάδες 20

 

Γ. 2. α. ξύμπαν: Να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις του άλλου αριθμού από αυτόν που ο τύπος βρίσκεται.

Μονάδες 2,5

 

Γ. 2. β. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τους παρακάτω πίνακες, στα κενά των οποίων θα συμπληρώσετε τους τύπους που ζητούνται.  

 

Επίρρημα

Θετικός

Συγκριτικός

βέλτιστα

 

Επίθετο

Συγκριτικός

Υπερθετικός

πολλούς

Μονάδες 2,5

 

Γ. 2. γ. ἀφελομένη: Να γράψετε το β΄ και γ΄ πρόσωπο του ενικού και πληθυντικού αριθμού, στον αόριστο β΄ και παθητικό αόριστο.

μεταδίδωσι: Να γράψετε την προστακτική του ίδιου χρόνου και του αορίστου β΄.

κατασχεῖν: Να γράψετε τον ίδιο τύπο σ’ όλους τους χρόνους.

Μονάδες 5

 

Γ. 3. α. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:

δημοκρατίαν, πρῶτα, δῆμον, χρημάτων, ἰσομοιρεῖν

Μονάδες 5

 

Γ. 3. β. «φήσει τις δημοκρατίαν οὔτε ξυνετὸν οὔτ' ἴσον εἶναι, τοὺς δ' ἔχοντας τὰ χρήματα καὶ ἄρχειν ἄριστα βελτίστους».

Να μεταφέρετε τον πλάγιο σε ευθύ λόγο.

Μονάδες 5

 

Κούζας Ιωάννης