ΚΕΙΜΕΝΟ: Ισοκράτης, Περί Ειρήνης, 106- 108

 

Στον Περί Ειρήνης λόγο του ο Ισοκράτης, μετά και την αρνητική για τους Αθηναίους έκβαση του Συμμαχικού Πολέμου (357-355 π. Χ.), επιχείρησε να πείσει τους συμπολίτες του να συνάψουν συνθήκη ειρήνης τόσο με τους αποστάτες συμμάχους τους όσο και με τις υπόλοιπες πόλεις, αποδεχόμενοι ακόμη και τους δυσμενείς όρους της ειρήνης του Ανταλκίδα (387 π. Χ.).

Στο παρακάτω απόσπασμα ο Ισοκράτης, αφού ανέφερε τις καταστροφικές συνέπειες της ιμπεριαλιστικής πολιτικής των Αθηναίων, εξηγεί τις οδυνηρές επιπτώσεις και για τους Σπαρτιάτες της επιδίωξής τους για ανάληψη ηγεμονικού ρόλου. Η βασική ιδέα του είναι ότι πρέπει να υιοθετηθεί μια δικαιότερη συμπεριφορά απέναντι στους υπόλοιπους Έλληνες.

 

εὑρήσετε γὰρ τοὺς πλείστους τῶν ἀνθρώπων περὶ τὰς αἱρέσεις τῶν πραγμάτων ἁμαρτάνοντας, καὶ πλείους μὲν ἐπιθυμίας ἔχοντας τῶν κακῶν ἢ τῶν ἀγαθῶν, ἄμεινον δὲ βουλευομένους ὑπὲρ τῶν ἐχθρῶν ἢ σφῶν αὐτῶν. καὶ ταῦτ’ ἴδοι τις ἂν ἐπὶ τῶν μεγίστων. τί γὰρ οὐχ οὕτω γέγονεν; οὐχ ἡμεῖς μὲν τοιαῦτα προῃρούμεθα πράττειν, ἐξ ὧν Λακεδαιμόνιοι δεσπόται τῶν Ἑλλήνων κατέστησαν, ἐκεῖνοι δ’ οὕτω κακῶς προὔστησαν τῶν πραγμάτων, ὥσθ’ ἡμᾶς οὐ πολλοῖς ἔτεσιν ὕστερον πάλιν ἐπιπολάσαι καὶ κυρίους γενέσθαι τῆς ἐκείνων σωτηρίας; οὐχ ἡ μὲν τῶν ἀττικιζόντων πολυπραγμοσύνη λακωνίζειν τὰς πόλεις ἐποίησεν, ἡ δὲ τῶν λακωνιζόντων ὕβρις ἀττικίζειν τὰς αὐτὰς ταύτας ἠνάγκασεν;

 ----------------------------------------------------------

αἱρέσεις: επιλογές

ἐπιπολάζω: επικρατώ

πολυπραγμοσύνη: η ανάμειξη σε ξένες υποθέσεις

λακωνίζω: είμαι με το μέρος των Λακεδαιμονίων

ὕβρις: αλαζονεία

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

 

Γ. 1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το κείμενο.

                                                                                               Μονάδες 20

 

Γ. 2. α. δεσπόται, ἔτεσιν, ὕβρις: Να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις του άλλου αριθμού από αυτόν που βρίσκεται ο κάθε ονοματικός τύπος.

Μονάδες 2,5

 

Γ. 2. β. πλείους, μεγίστων, ἄμεινον: Να γράψετε τα παραθετικά για τον καθένα τύπο (στο ίδιο γένος, αριθμό και πτώση).

 

 

Παραθετικά

 

Θετικός

Συγκριτικός

Υπερθετικός

 

 

 

Μονάδες 2,5

 

Γ. 2. γ. ἔχοντας, κατέστησαν, γενέσθαι: Να γραφούν οι αρχικοί χρόνοι και να κλιθεί η οριστική του χρόνου στον οποίο βρίσκεται ο κάθε ρηματικός τύπος.

Μονάδες 5

 

 

Γ. 3. α. Να αναγνωριστούν συντακτικά όλα τα απαρέμφατα του κειμένου.

Μονάδες 5

 

Γ. 3. β. εὑρήσετε γὰρ τοὺς πλείστους τῶν ἀνθρώπων … ἢ σφῶν αὐτῶν: Να μετατρέψετε τον ευθύ σε πλάγιο λόγο.

Μονάδες 5

 

Κούζας Ιωάννης