ΚΕΙΜΕΝΟ: Λυκούργος, Κατά Λεωκράτους, 16-18

 

Μετά τη μάχη της Χαιρώνειας το 338 π.Χ. ο Λυκούργος, ένας πλούσιος Αθηναίος, έφυγε από την πόλη και πήγε στη Ρόδο, απ’ όπου επέστρεψε το 331 π.Χ. Ο Λυκούργος του καταλογίζει την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας, της λιποταξίας και της εγκατάλειψης της θέσης του.

 

γεγενημένης γὰρ τῆς ἐν Χαιρωνείᾳ μάχης, καὶ συνδραμόντων ἁπάντων ὑμῶν εἰς τὴν ἐκκλησίαν, ἐψηφίσατο ὁ δῆμος παῖδας μὲν καὶ γυναῖκας ἐκ τῶν ἀγρῶν εἰς τὰ τείχη κατακομίζειν, τοὺς δὲ στρατηγοὺς τάττειν εἰς τὰς φυλακὰς τῶν Ἀθηναίων καὶ τῶν ἄλλων τῶν οἰκούντων Ἀθήνησι, καθ᾽ ὅ τι ἂν αὐτοῖς δοκῇ. Λεωκράτης δὲ τούτων οὐδενὸς φροντίσας, συσκευασάμενος ἃ εἶχε χρήματα, μετὰ τῶν οἰκετῶν ἐπὶ τὸν λέμβον κατεκόμισε, τῆς νεὼς ἤδη περὶ τὴν ἀκτὴν ἐξορμούσης, καὶ περὶ δείλην ὀψίαν αὐτὸς μετὰ τῆς ἑταίρας Εἰρηνίδος κατὰ μέσην τὴν ἀκτὴν διὰ τῆς πυλίδος ἐξελθὼν πρὸς τὴν ναῦν προσέπλευσε καὶ ᾤχετο φεύγων, οὔτε τοὺς λιμένας τῆς πόλεως ἐλεῶν ἐξ ὧν ἀνήγετο, οὔτε τὰ τείχη τῆς πατρίδος αἰσχυνόμενος ὧν τὴν φυλακὴν ἔρημον τὸ καθ᾽ αὑτὸν μέρος κατέλιπεν: οὐδὲ τὴν ἀκρόπολιν καὶ τὸ ἱερὸν τοῦ Διὸς τοῦ σωτῆρος καὶ τῆς Ἀθηνᾶς τῆς σωτείρας ἀφορῶν καὶ προδιδοὺς ἐφοβήθη, οὓς αὐτίκα σώσοντας ἑαυτὸν ἐκ τῶν κινδύνων ἐπικαλεῖται.

καταχθεὶς δὲ καὶ ἀφικόμενος εἰς Ῥόδον, ὥσπερ τῇ πατρίδι μεγάλας εὐτυχίας εὐαγγελιζόμενος, ἀπήγγειλεν ὡς τὸ μὲν ἄστυ τῆς πόλεως ἑαλωκὸς καταλίποι, τὸν δὲ Πειραιέα πολιορκούμενον, αὐτὸς δὲ μόνος διασωθεὶς ἥκοι: καὶ οὐκ ᾐσχύνθη τὴν τῆς πατρίδος ἀτυχίαν αὑτοῦ σωτηρίαν προσαγορεύσας. οὕτω δὲ σφόδρα ταῦτ᾽ ἐπίστευσαν οἱ Ῥόδιοι ὥστε τριήρεις πληρώσαντες τὰ πλοῖα κατῆγον, καὶ τῶν ἐμπόρων καὶ τῶν ναυκλήρων οἱ παρεσκευασμένοι δεῦρο πλεῖν αὐτοῦ τὸν σῖτον ἐξείλοντο καὶ τἆλλα χρήματα διὰ τοῦτον.

------------------------------------------------------------------------

κατάγομαι: μπαίνω στο λιμάνι

ναύκληρος: ιδιοκτήτης πλοίου, πλοιοκτήτης

ἐξαιροῦμαι: ξεφορτώνω το πλοίο

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

Γ. 1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το κείμενο.

                                                                                               Μονάδες 20

Γ. 2. α. Να συμπληρώσετε τους τύπους που ζητούνται

 

Επίρρημα

Θετικός

Συγκριτικός

Υπερθετικός

σφόδρα

 

Αντωνυμία

Γενική

Δοτική

Αιτιατική

τοῦτον

                                                                                              

 Μονάδες 5

Γ. 2. β. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου.

συνδραμόντων: Το δεύτερο ενικό πρόσωπο της οριστικής, ευκτικής και προστακτικής του ίδιου χρόνου και της ίδιας φωνής.

προδιδούς: Το τρίτο ενικό και πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής, ευκτικής και προστακτικής του αορίστου β΄.

καταχθείς: Το τρίτο ενικό και πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του ίδιου χρόνου και της ίδιας φωνής.

ἐξείλοντο: Τον ίδιο τύπο σε όλους τους χρόνους της ίδιας φωνής.

 Μονάδες 5

Γ. 3. α. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις ή φράσεις του κειμένου:

συνδραμόντων, Ἀθήνησι, τῆς νεὼς, τῆς πατρίδος, ἐκ τῶν κινδύνων, δεῦρο, διὰ τοῦτον.

                                                                                               Μονάδες 5

 

Γ. 3. β. «γεγενημένης γὰρ ... καθ᾽ ὅ τι ἂν αὐτοῖς δοκῇ»: Να μεταφέρετε τον ευθύ σε πλάγιο λόγο. 

Μονάδες 5

 

 

Κούζας Ιωάννης