ΚΕΙΜΕΝΟ: Λυσίας, Ἐπιτάφιος τοῖς Κορινθίων βοηθοῖς, 17-19

 

πολλὰ μὲν ὑπῆρχε τοῖς ἡμετέροις προγόνοις μιᾷ γνώμῃ χρωμένοις περὶ τοῦ δικαίου διαμάχεσθαι: ἥ τε γὰρ ἀρχὴ τοῦ βίου δικαία: οὐ γάρ, ὥσπερ οἱ πολλοί, πανταχόθεν συνειλεγμένοι καὶ ἑτέρους ἐκβαλόντες τὴν ἀλλοτρίαν ᾤκησαν, ἀλλ᾽ αὐτόχθονες ὄντες τὴν αὐτὴν ἐκέκτηντο μητέρα καὶ πατρίδα. πρῶτοι δὲ καὶ μόνοι ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ ἐκβαλόντες τὰς παρὰ σφίσιν αὐτοῖς δυναστείας δημοκρατίαν κατεστήσαντο, ἡγούμενοι τὴν πάντων ἐλευθερίαν ὁμόνοιαν εἶναι μεγίστην, κοινὰς δ᾽ ἀλλήλοις τὰς ἐκ τῶν κινδύνων ἐλπίδας ποιήσαντες ἐλευθέραις ταῖς ψυχαῖς ἐπολιτεύοντο, νόμῳ τοὺς ἀγαθοὺς τιμῶντες καὶ τοὺς κακοὺς κολάζοντες.

----------------------------------------------------------------------------

δυναστεία: εξουσία, ολιγαρχία, βισιλεία  

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

 Γ. 1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το κείμενο.

                                                                                              Μονάδες 20

 

Γ. 2. α. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τους παρακάτω πίνακες, στα κενά των οποίων θα συμπληρώσετε τους τύπους που ζητούνται.

 

Μετοχή

ποιήσαντες

Γενική

Δοτική

Αιτιατική

 

 

Αντωνυμία

Γενική

Δοτική

Αιτιατική

 ἡμετέροις

Μονάδες 5

 

Γ. 2. β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται.

ἐκβαλόντες: το δεύτερο ενικό πρόσωπο της οριστικής, ευκτικής και προστακτικής του χρόνου που βρίσκεται ο τύπος

κατεστήσαντο: το γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής, υποτακτικής και ευκτικής του ίδιου χρόνου και της ίδιας φωνής.

ποιήσαντες: το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής υποτακτικής, ευκτικής και προστακτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή.

Μονάδες 5

                                                                                                

Γ. 3. α. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:

προγόνοις, γνώμῃ, πανταχόθεν, ὄντες, εἶναι.

Μονάδες 5

 

Γ. 3. β. «πολλὰ μὲν ὑπῆρχε τοῖς ἡμετέροις προγόνοις μιᾷ γνώμῃ χρωμένοις περὶ τοῦ δικαίου διαμάχεσθαι».

Να μεταφέρετε τον ευθύ σε πλάγιο λόγο.

Μονάδες 5

 

Κούζας Ιωάννης