ΚΕΙΜΕΝΟ: Λυσίας, Κατά Ερατοσθένους, 93-94

 

Ο λόγος αυτός εκφωνήθηκε από τον ίδιο το Λυσία στο δικαστήριο της Ηλιαίας το 403 π. Χ. Ο ρήτορας κατηγορεί τον Ερατοσθένη για το φόνο του αδελφού του κατά τη διάρκεια της τυραννίας των Τριάκοντα μετά την παράδοση της Αθήνας στους Σπαρτιάτες.

Εδώ υπενθυμίζει στους δικαστές τις συμφορές και τα δεινά που πέρασαν οι συμπολίτες του κατά την οκτάμηνη διακυβέρνηση των Τριάκοντα τυράννων.

Ο Ερατοσθένης ήταν ένας από τους υποστηρικτές του καθεστώτος, ανέλαβε διάφορα αξιώματα και ανήκε στην πολιτική παράταξη του Θηραμένη.

 

καὶ πρῶτον μὲν ὅσοι ἐξ ἄστεώς ἐστε, σκέψασθε ὅτι ὑπὸ τούτων οὕτω σφόδρα ἤρχεσθε, ὥστε ἀδελφοῖς καὶ ὑέσι καὶ πολίταις ἠναγκάζεσθε πολεμεῖν τοιοῦτον πόλεμον, ἐν ᾧ ἡττηθέντες μὲν τοῖς νικήσασι τὸ ἴσον ἔχετε, νικήσαντες δ᾽ ἄν τούτοις ἐδουλεύετε. καὶ τοὺς ἰδίους οἴκους σφετέρας μὲν ἂν ἐκ τῶν πραγμάτων μεγάλους ἐκτήσαντο, ὑμεῖς δὲ διὰ τὸν πρὸς ἀλλήλους πόλεμον ἐλάττους ἔχετε: συνωφελεῖσθαι μὲν γὰρ ὑμᾶς οὐκ ἠξίουν, συνδιαβάλλεσθαι δ᾽ ἠνάγκαζον, εἰς τοσοῦτον ὑπεροψίας ἐλθόντες ὥστε οὐ τῶν ἀγαθῶν κοινούμενοι πιστοὺς ὑμᾶς ἐκτῶντο, ἀλλὰ τῶν ὀνειδῶν μεταδιδόντες εὔνους ὤοντο εἶναι. ἀνθ᾽ ὧν ὑμεῖς νῦν ἐν τῷ θαρραλέῳ ὄντες, καθ᾽ ὅσον δύνασθε, καὶ ὑπὲρ ὑμῶν αὐτῶν καὶ ὑπὲρ τῶν ἐκ Πειραιῶς τιμωρήσασθε, ἐνθυμηθέντες μὲν ὅτι ὑπὸ τούτων πονηροτάτων ὄντων ἤρχεσθε, ἐνθυμηθέντες δὲ ὅτι μετ᾽ ἀνδρῶν νῦν ἀρίστων πολιτεύεσθε καὶ τοῖς πολεμίοις μάχεσθε καὶ περὶ τῆς πόλεως βουλεύεσθε, ἀναμνησθέντες δὲ τῶν ἐπικούρων, οὓς οὗτοι φύλακας τῆς σφετέρας ἀρχῆς καὶ τῆς ὑμετέρας δουλείας εἰς τὴν ἀκρόπολιν κατέστησαν.

--------------------------------------------------------

πολιτεύομαι: ζω ως πολίτης

ἐπίκουροι: οι Σπαρτιάτες φρουροί

σφέρερος: δικός τους

σφετέρα αρχή: η δική τους εξουσία  

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

 

Γ. 1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το κείμενο.

                                                                                               Μονάδες 20

 

Γ. 2. α. Να συμπληρώσετε τους τύπους που ζητούνται (η αντωνυμία να γραφεί στον ενικό αριθμό).

 

Αντωνυμία

Γενική

Δοτική

Αιτιατική

οὓς

οὗτοι

 

Επίθετο

Θετικός

Συγκριτικός

Υπερθετικός

ἐλάττους

μεγάλους

Μονάδες 5

 

Γ. 2. β. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου.

μεταδιδόντες: Το δεύτερο ενικό πρόσωπο της οριστικής, ευκτικής και προστακτικής του αορίστου β΄ της ίδιας φωνής.

ἡττηθέντες: Το τρίτο ενικό και πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής, ευκτικής και προστακτικής του ίδιου χρόνου και της ίδιας φωνής.

δύνασθε: Το ίδιο πρόσωπο της ευκτικής του ίδιου χρόνου και της ίδιας φωνής.

Μονάδες 5

 

 

Γ. 3. α. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις ή φράσεις του κειμένου:

πόλεμον, ἐκ τῶν πραγμάτων, κοινούμενοι, συνδιαβάλλεσθαι, τῶν ἐπικούρων.

Μονάδες 5

Γ. 3. β. καὶ τοὺς ἰδίους οἴκους οὗτοι μὲν ἂν ἐκ τῶν πραγμάτων μεγάλους ἐκτήσαντο, ὑμεῖς δὲ διὰ τὸν πρὸς ἀλλήλους πόλεμον ἐλάττους ἔχετε: Να μεταφέρετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο.

   Μονάδες 5

 

Κούζας Ιωάννης