ΚΕΙΜΕΝΟ: Λυσίας, Κατά των σιτοπωλών, 18- 19

 

Η Αττική λόγω έλλειψης δημητριακών στηρίζονταν στην εισαγωγή τους για τη διατροφή του πληθυσμού της. Το σιτάρι εμπορεύονταν οι εισαγωγείς (έμποροι - εισπλέοντες) και οι κάπηλοι ή σιτοπώλαι, δηλαδή αυτοί που αγόραζαν χοντρικά το σιτάρι από τους εμπόρους και το μεταπωλούσαν στο κοινό. Σε περιόδους κρίσεως και οι δύο κατηγορίες εμπορευόμενων το σιτάρι δημιουργούσαν τεχνητή έλλειψη και ανέβαζαν τις τιμές. Η κατηγορία στο λόγο αυτό στρέφεται κατά των σιτοπωλών, δηλαδή των μεταπωλητών στο κοινό.

 

ἐνθυμεῖσθαι δὲ χρὴ ὅτι ἀδύνατον ὑμῖν ἐστιν ἀποψηφίσασθαι. εἰ γὰρ ἀπογνώσεσθε ὁμολογούντων αὐτῶν ἐπὶ τοὺς ἐμπόρους συνίστασθαι, δόξεθ᾽ ὑμεῖς ἐπιβουλεύειν τοῖς εἰσπλέουσιν. εἰ μὲν γὰρ ἄλλην τινὰ ἀπολογίαν ἐποιοῦντο, οὐδεὶς ἂν εἶχε τοῖς ἀποψηφισαμένοις ἐπιτιμᾶν: ἐφ᾽ ὑμῖν γὰρ ὁποτέροις βούλεσθε πιστεύειν: νῦν δὲ πῶς οὐ δεινὰ ἂν δόξαιτε ποιεῖν, εἰ τοὺς ὁμολογοῦντας παρανομεῖν ἀζημίους ἀφήσετε; ἀναμνήσθητε δέ, ὦ ἄνδρες δικασταί, ὅτι πολλῶν ἤδη ἐχόντων ταύτην τὴν αἰτίαν, ἀρνουμένων δὲ καὶ μάρτυρας παρεχομένων, θάνατον κατέγνωτε, πιστοτέρους ἡγησάμενοι τοὺς τῶν κατηγόρων λόγους. καίτοι πῶς ἂν οὐ θαυμαστὸν εἴη, εἰ περὶ τῶν αὐτῶν ἁμαρτημάτων δικάζοντες μᾶλλον ἐπιθυμεῖτε παρὰ τῶν ἀρνουμένων δίκην λαμβάνειν; καὶ μὲν δή, ὦ ἄνδρες δικασταί, πᾶσιν ἡγοῦμαι φανερὸν εἶναι ὅτι οἱ περὶ τῶν τοιούτων ἀγῶνες κοινότατοι τυγχάνουσιν ὄντες τοῖς ἐν τῇ πόλει, ὥστε πεύσονται ἥντινα γνώμην περὶ αὐτῶν ἔχετε, ἡγούμενοι, ἐὰν μὲν θάνατον τούτων καταγνῶτε, κοσμιωτέρους ἔσεσθαι τοὺς λοιπούς: ἐὰν δ᾽ ἀζημίους ἀφῆτε, πολλὴν ἄδειαν αὐτοῖς ἐψηφισμένοι ἔσεσθε ποιεῖν ὅ τι ἂν βούλωνται.

--------------------------------------------------------------------------------

ἀποψηφίζομαι τινός: αθωώνω κάποιον

ἀπογιγνώσκω + γεν. προσ.: αθωώνω κάποιον

συνίσταμαι: συνασπίζομαι, συνενώνομαι

οἱ εἰσπλέοντες: οι εισαγωγείς, οι σιτέμποροι (εδώ)

αἰτία: κατηγορία

καταγιγνώσκω + γεν. προσ. + αιτ. της ποινής: καταδικάζω

ἄδεια: αφοβία, ελευθερία, ασφάλεια (ἀ + δέος = φόβος)

δίκην λαμβάνω παρά τινός: τιμωρώ κάποιον

δίκην δίδωμι τινί: τιμωρούμαι από κάποιον

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

Γ. 1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το κείμενο.

                                                                                               Μονάδες 20

 

Γ. 2. α. πολλῶν, ἥντινα, ὄντες: Να κλιθούν στις πλάγιες πτώσεις του ίδιου αριθμού και γένους που βρίσκεται ο κάθε ονοματικός τύπος.

Μονάδες 5

Γ. 2. β. Να γραφεί το β΄ και γ΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής αορίστου της φωνής στην οποία βρίσκεται ο κάθε ρηματικός τύπος.

ἀναμνήσθητε:

ἔχετε:

κατέγνωτε:

πεύσονται:

Μονάδες 5

Γ. 3. α. Να βρείτε και να αναγνωρίσετε τους υποθετικούς λόγους του κειμένου.

Μονάδες 5

 

Γ. 3. β. «ἀναμνήσθητε δέ, ὦ ἄνδρες δικασταί, ὅτι πολλῶν ἤδη ἐχόντων ταύτην τὴν αἰτίαν, ἀρνουμένων δὲ καὶ μάρτυρας παρεχομένων, θάνατον κατέγνωτε, πιστοτέρους ἡγησάμενοι τοὺς τῶν κατηγόρων λόγους»:

Να μετατρέψετε τον ευθύ σε πλάγιο λόγο.

Μονάδες 5

 

Κούζας Ιωάννης