ΚΕΙΜΕΝΟ: Ξενοφών, Απομνημονεύματα, Βιβλίο Α΄, κεφ. 2, 62-64.

 

 

ἐμοὶ μὲν δὴ Σωκράτης τοιοῦτος ὢν ἐδόκει τιμῆς ἄξιος εἶναι τῇ πόλει μᾶλλον ἢ θανάτου. καὶ κατὰ τοὺς νόμους δὲ σκοπῶν ἄν τις τοῦθ᾽ εὕροι. κατὰ γὰρ τοὺς νόμους, ἐάν τις φανερὸς γένηται κλέπτων ἢ λωποδυτῶν ἢ βαλλαντιοτομῶν ἢ τοιχωρυχῶν ἢ ἀνδραποδιζόμενος ἢ ἱεροσυλῶν, τούτοις θάνατός ἐστιν ἡ ζημία: ὧν ἐκεῖνος πάντων ἀνθρώπων πλεῖστον ἀπεῖχεν. ἀλλὰ μὴν τῇ πόλει γε οὔτε πολέμου κακῶς συμβάντος οὔτε στάσεως οὔτε προδοσίας οὔτε ἄλλου κακοῦ οὐδενὸς πώποτε αἴτιος ἐγένετο: οὐδὲ μὴν ἰδίᾳ γε οὐδένα πώποτε ἀνθρώπων οὔτε ἀγαθῶν ἀπεστέρησεν οὔτε κακοῖς περιέβαλεν, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ αἰτίαν τῶν εἰρημένων οὐδενὸς πώποτ᾽ ἔσχε. πῶς οὖν ἂν ἔνοχος εἴη τῇ γραφῇ; ὃς ἀντὶ μὲν τοῦ μὴ νομίζειν θεούς, ὡς ἐν τῇ γραφῇ ἐγέγραπτο, φανερὸς ἦν θεραπεύων τοὺς θεοὺς μάλιστα τῶν ἄλλων ἀνθρώπων;

----------------------------------------------------------------------------------------

λωποδυτῶ: κλέπτω ενδύματα.

βαλλαντιοτομῶ: κλέπτω χρήματα.

ἀνδραποδίζομαι: πωλώ ελεύθερο άνδρα ως δούλο.

ἱεροσυλῶ: κλέπτω ιερά πράγματα.

ἰδίᾳ: σε ιδιωτική υπόθεση.

ἔχω αἰτίαν τινός: κατηγορούμαι για κάτι.

γραφή: έγγραφη καταγγελία.

θεραπεύω: λατρεύω, τιμώ.

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

Γ. 1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το κείμενο.

                                                                                                Μονάδες 20

Γ. 2. α. Να συμπληρώσετε τους τύπους που ζητούνται (η αντωνυμία να γραφεί στο ίδιο γένος και στον άλλο αριθμό από αυτόν που βρίσκεται).

 

Επίθετο

Θετικός  

Συγκριτικός

Υπερθετικός

πλεῖστον

Αντωνυμία

Γενική

Δοτική

Αιτιατική

τις

 

                                                                                               Μονάδες 5

 

Γ. 2. β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται.

εὕροι: το τρίτο ενικό πρόσωπο της οριστικής και προστακτικής του αορίστου β΄ στη φωνή που βρίσκεται ο τύπος

ἐδόκει: το δεύτερο ενικό πρόσωπο της ευκτικής και προστακτικής ενεστώτα.

ἐγέγραπτο: το τρίτο ενικό πρόσωπο της οριστικής, υποτακτικής και ευκτικής του παρακειμένου στην ίδια φωνή.

                                                                                                Μονάδες 5

 

Γ. 3. α. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:

ὢν, φανερός, ἀνθρώπων (πλεῖστον ἀπεῖχεν), εἶναι, μάλιστα.

                                                                                                Μονάδες 5

 

Γ. 3. β. «ἀλλὰ μὴν τῇ πόλει γε οὔτε πολέμου κακῶς συμβάντος οὔτε στάσεως οὔτε προδοσίας οὔτε ἄλλου κακοῦ οὐδενὸς πώποτε αἴτιος ἐγένετο».

Να μεταφέρετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο.

                                                                                              Μονάδες 5      

 

Κούζας Ιωάννης