ΚΕΙΜΕΝΟ: Ξενοφών, Απομνημονεύματα, Βιβλίο Α΄, κεφ. 3, 5-6

 

διαίτῃ δὲ τήν τε ψυχὴν ἐπαίδευσε καὶ τὸ σῶμα ᾗ χρώμενος ἄν τις, εἰ μή τι δαιμόνιον εἴη, θαρραλέως καὶ ἀσφαλῶς διάγοι καὶ οὐκ ἂν ἀπορήσειε τοσαύτης δαπάνης. οὕτω γὰρ εὐτελὴς ἦν, ὥστ᾽ οὐκ οἶδ᾽ εἴ τις οὕτως ἂν ὀλίγα ἐργάζοιτο ὥστε μὴ λαμβάνειν τὰ Σωκράτει ἀρκοῦντα. σίτῳ μὲν γὰρ τοσούτῳ ἐχρῆτο, ὅσον ἡδέως ἤσθιε, καὶ ἐπὶ τοῦτο οὕτω παρεσκευασμένος ᾔει ὥστε τὴν ἐπιθυμίαν τοῦ σίτου ὄψον αὐτῷ εἶναι: ποτὸν δὲ πᾶν ἡδὺ ἦν αὐτῷ διὰ τὸ μὴ πίνειν, εἰ μὴ διψῴη. εἰ δέ ποτε κληθεὶς ἐθελήσειεν ἐπὶ δεῖπνον ἐλθεῖν, ὃ τοῖς πλείστοις ἐργωδέστατόν ἐστιν, ὥστε φυλάξασθαι τὸ ὑπὲρ τὸν κόρον ἐμπίμπλασθαι, τοῦτο ῥᾳδίως πάνυ ἐφυλάττετο.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

δίαιτα: τρόπος ζωής

εὐτελής: λιτοδίαιτος

ἐργάζομαι: βγάζω από τη δουλειά μου, αποκτώ κάτι εργαζόμενος

τό ὄψον: τροφή, νοστιμιά

ἐργώδης: κοπιαστικός, δύσκολος

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

Γ. 1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το κείμενο.

                                                                                               Μονάδες 20

 

Γ. 2. α. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τους παρακάτω πίνακες, στα κενά των οποίων θα συμπληρώσετε τους τύπους που ζητούνται (τη μετοχή και την αντωνυμία στο ίδιο γένος και στον ίδιο αριθμό).

 

Μετοχή

κληθείς

Γενική

Δοτική

Αιτιατική

 

 

 

Αντωνυμία

τι

Γενική

Δοτική

Αιτιατική

 

Μονάδες 5

Γ. 2. β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται.

ἐπαίδευσε: το δεύτερο ενικό πρόσωπο της οριστικής, ευκτικής και προστακτικής του χρόνου που βρίσκεται ο τύπος.

κληθείς: το γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής, υποτακτικής και ευκτικής του ίδιου χρόνου και της ίδιας φωνής.

ἦν: το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής υποτακτικής, ευκτικής και προστακτικής του ενεστώτα.

Μονάδες 5

                                                                                                

 

Γ. 3. α. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:

δαπάνης, σίτῳ, κληθείς, ἐμπίμπλασθαι, ῥαδίως.

Μονάδες 5

 

Γ. 3. β. «σίτῳ μὲν γὰρ ... ὄψον αὐτῷ εἶναι»

Να μεταφέρετε τον ευθύ σε πλάγιο λόγο.

Μονάδες 2,5

 

Γ. 3. γ. «εἰ μή τι δαιμόνιον εἴη ... τοσαύτης δαπάνης»: Να αναγνωρίσετε τον υποθετικό λόγο.

Μονάδες 2,5

 

Κούζας Ιωάννης