ΚΕΙΜΕΝΟ: Αισχίνης, Κατά Κτησιφώντος, 1-3

 

Τὴν μὲν παρασκευὴν ὁρᾶτε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, καὶ τὴν παράταξιν ὅση γεγένηται, καὶ τὰς κατὰ τὴν ἀγορὰν δεήσεις, αἷς κέχρηνταί τινες ὑπὲρ τοῦ τὰ μέτρια καὶ τὰ συνήθη μὴ γίγνεσθαι ἐν τῇ πόλει: ἐγὼ δὲ πεπιστευκὼς ἥκω πρῶτον μὲν τοῖς θεοῖς, δεύτερον δὲ τοῖς νόμοις καὶ ὑμῖν, ἡγούμενος οὐδεμίαν παρασκευὴν μεῖζον ἰσχύειν παρ' ὑμῖν τῶν νόμων καὶ τῶν δικαίων.

Ἐβουλόμην μὲν οὖν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, καὶ τὴν βουλὴν τοὺς πεντακοσίους καὶ τὰς ἐκκλησίας ὑπὸ τῶν ἐφεστηκότων ὀρθῶς διοικεῖσθαι, καὶ τοὺς νόμους οὓς ἐνομοθέτησεν ὁ Σόλων περὶ τῆς τῶν ῥητόρων εὐκοσμίας ἰσχύειν, ἵνα ἐξῆν πρῶτον μὲν τῷ πρεσβυτάτῳ τῶν πολιτῶν, ὥσπερ οἱ νόμοι προστάττουσι, σωφρόνως ἐπὶ τὸ βῆμα παρελθόντι ἄνευ θορύβου καὶ ταραχῆς ἐξ ἐμπειρίας τὰ βέλτιστα τῇ πόλει συμβουλεύειν, δεύτερον δ' ἤδη καὶ τῶν ἄλλων πολιτῶν τὸν βουλόμενον καθ' ἡλικίαν χωρὶς καὶ ἐν μέρει περὶ ἑκάστου γνώμην ἀποφαίνεσθαι: οὕτω γὰρ ἄν μοι δοκεῖ ἥ τε πόλις ἄριστα διοικεῖσθαι, αἵ τε κρίσεις ἐλάχισται γίγνεσθαι.

------------------------------------------------------

τά μέτρια: τα λογικά

τά συνήθη: τα νόμιμα

ἐφίσταμαι: επιστατώ, προεδρεύω

πρεσβύτατος: ο γεροντότερος

ἐν μέρει: με τη σειρά

ἀποφαίνομαι: εκφέρω γνώμη

ἡ κρίση: η δίκη

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

 

Γ. 1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το κείμενο.

                                                                                               Μονάδες 20

 

Γ. 2. α. Να συμπληρώσετε τους τύπους που ζητούνται (τα επίθετα να γραφούν στην πτώση και στον αριθμό που βρίσκεται ο τύπος που δίνεται και οι αντωνυμίες στον άλλο αριθμό από αυτόν που βρίσκονται).

Επίρρημα

Θετικός

Συγκριτικός

Υπερθετικός

ὀρθῶς

μεῖζον

 

Αντωνυμία

Γενική

Δοτική

Αιτιατική

τινες

αἷς

 

Επίθετο

Θετικός

Συγκριτικός

Υπερθετικός

ἐλάχισται

βέλτιστα

  Μονάδες 2,5

Γ. 2. β. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου.

γεγένηται: Το δεύτερο ενικό πρόσωπο της ευκτικής και προστακτικής του ίδιου

χρόνου και της ίδιας φωνής.

κέχρηνται: Το τρίτο ενικό και πληθυντικό πρόσωπο του παρατατικού

ὁρᾶτε: Το τρίτο ενικό και πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής, ευκτικής και προστακτικής του αορίστου β΄ στη φωνή που βρίσκεται ο τύπος.

Μονάδες 5

 

Γ. 2. γ. ρητόρων, πολιτῶν, νόμους, μέρει, κρίσεις: Να γραφεί η ίδια πτώση για το καθένα ουσιαστικό στον άλλο αριθμό από αυτόν που βρίσκεται.

Μονάδες 2,5

 

Γ. 3. α. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις ή φράσεις του κειμένου:

αἷς, ἡγούμενος, ὑπὸ τῶν ἐφεστηκότων, τῶν πολιτῶν, διοικεῖσθαι.

Μονάδες 5

 

Γ. 3. β. «οὕτω γὰρ ἄν μοι δοκεῖ ἥ τε πόλις ἄριστα διοικεῖσθαι, αἵ τε κρίσεις ἐλάχισται γίγνεσθαι». Να μεταφέρετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο.

Μονάδες 5

 

Κούζας Ιωάννης