Ο κίνδυνος συρρίκνωσης της ελληνικής Γλώσσας και

οι πολιτικές προώθησής της στην παγκοσμιοποιημένη κοινωνία
Πρακτικά 8ου Διεθνούς Συνεδρίου«Ελληνικά ως Δεύτερη ή Ξένη Γλώσσα», τ. I, σ.σ. 303-314,


ΚΕ.Δ.ΕΚ. Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα, 2005

ellinika goa xenous 8 sumedrio kedek 2015