«Ο κίνδυνος συρρίκνωσης της ελληνικής Γλώσσας και οι πολιτικές προώθησής της στην παγκοσμιοποιημένη κοινωνία», Πρακτικά 8ου Διεθνούς Συνεδρίου «Ελληνικά ως Δεύτερη ή Ξένη Γλώσσα», τ. I, σ.σ. 303-314, ΚΕ.Δ.ΕΚ. Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα, 2005