«Η διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας στις διαμορφούμενες συνθήκες του 21ου αιώνα»,

Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου «Διδακτική της Ελληνικής Γλώσσας ως Δεύτερης Ξένης… νέες τάσεις», σσ. 271-279, University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2006.

 

Sunedrio Thessalonikis