«Σημασιολογικά και επικοινωνίας λάθη τελειόφοιτων μαθητών Λυκείου. Επισημάνσεις, διαπιστώσεις, προτάσεις». Πρακτικά του Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου «Τα Λάθη των Μαθητών: Δείκτες Αποτελεσματικότητας ή Κλειδιά για τη Βελτίωση της Ποιότητας της Εκπαίδευσης;», Αθήνα, 1-2 Νοεμβρίου 2007, Θεσσαλονίκη, 13-14 Δεκεμβρίου, 2007, σσ. 167-171.