Ο Ντιμοστένης από τα Ντίκαια», ήτοι η ενίσχυση της «κοινωνικοπολιτισμικής ικανότητας»

κατά τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας


Πρακτικά 13ου Διεθνούς Συνεδρίου Αλεξανδρούπολης με Κριτές, 7-9 Μαΐου 2010«Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Μετανάστευση, Διαχείριση Συγκρούσεων

και Παιδαγωγική της Δημοκρατίας», τ. I, σ.σ. 604-613


ΚΕ.Δ.ΕΚ. Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα, 2010.

ellinika gia xenous 1 13 sunedrio kedek