«Ο Ντιμοστένης από τα Ντίκαια», ήτοι η ενίσχυση της «κοινωνικοπολιτισμικής ικανότητας» κατά τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας», Πρακτικά 13ου Διεθνούς Συνεδρίου Αλεξανδρούπολης με Κριτές, 7-9 Μαΐου 2010, «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Μετανάστευση, Διαχείριση Συγκρούσεων και Παιδαγωγική της Δημοκρατίας», τ. I, σ.σ. 604-613, ΚΕ.Δ.ΕΚ. Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα, 2010.