ΚΕΙΜΕΝΟ: [Η μητέρα συχνά εργάζεται]

 

Με την πάροδο των ετών παρατηρούμε ότι όλο και περισσότερες γυναίκες σ’ όλα τα κράτη του κόσμου, της Ευρώπης και στη χώρα μας συμμετέχουν ενεργά στην αγορά εργασίας, διεκδικώντας επαγγελματική απασχόληση. Αυτό σημαίνει ότι, καθώς η μητέρα βρίσκεται πολλές ώρες στη δουλειά, η φροντίδα για το σπίτι και τα μέλη της οικογένειας απαιτεί αλλαγές: οι παραδοσιακοί ρόλοι αναθεωρούνται, οι ευθύνες μοιράζονται, όλοι χρειάζεται να αναλάβουν δουλειές, ώστε το σύστημα της οικογένειας να συνεχίσει να λειτουργεί αποτελεσματικά ως προς τις ανάγκες που υπάρχουν.

Οι γονείς αναγκάζονται να δουλεύουν ολοένα και περισσότερο σε εργασίες, που γίνονται σταδιακά όλο και πιο απαιτητικές. Οι συνθήκες των μεγαλουπόλεων δεν είναι ιδιαίτερα φιλικές για τους κατοίκους τους. Ο βιοπορισμός, πιθανόν, να εξαντλεί τους ανθρώπους και τις δυνάμεις τους. Η υπερένταση, οι συγκρούσεις και το άγχος αποτελούν καθημερινό μέρος της ζωής στη σημερινή εποχή. Έτσι, γυρίζουν στο σπίτι κουρασμένοι, χωρίς ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Η ενασχόληση με τα παιδιά τους μετατρέπεται σε μια σειρά από ενέργειες ρουτίνας. Τα συναισθηματικά προβλήματα των εφήβων παίρνουν, συχνά, τη μορφή μπελά για τους γονείς, που προσπαθούν να τελειώσουν τη μέρα τους, χωρίς άλλες συγκρούσεις και βάσανα σαν εκείνα που αντιμετώπισαν στη δουλειά τους. Οι έφηβοι αισθάνονται ότι παραμελούνται και ότι τα προβλήματα τους μένουν χωρίς απάντηση, λύση ή και στήριξη από τους μεγάλους. Η άρνηση, η σιωπή, η αναβολή, η έλλειψη σεβασμού γεννούν προβλήματα που συσσωρεύονται και, όταν δεν αντιμετωπίζονται έγκαιρα και ουσιαστικά, οδηγούν τους εφήβους σε παραπτωματική συμπεριφορά.

Ωστόσο, η επαγγελματική δραστηριότητα της μητέρας δεν είναι απειλητική για την ισορροπία και τη συνοχή της οικογένειας. Η εργαζόμενη μητέρα ενισχύει οικονομικά την οικογένεια, αλλά και η ίδια μέσα από τη δουλειά της αισθάνεται δραστήρια και πιο ολοκληρωμένη, κάτι που έχει θετική επίπτωση και στην ισορροπημένη σχέση με τα παιδιά της.

 

Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

 

 

1. α) Ποια προβλήματα δημιουργεί στην οικογένεια η εξαντλητική επαγγελματική απασχόληση των γονέων;

 

 

β) Πώς μπορεί να βοηθήσει η εργαζόμενη μητέρα την οικογένεια αλλά και τον εαυτό της;

(2,5 μονάδες)

 

2. Στην παράγραφο «Οι γονείς αναγκάζονται..... σε παραπτωματική συμπεριφορά» να εντοπίσετε τα βασικά της μέρη.                                                        

(1,5 μονάδες)

 

3. α) Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους υπογραμμισμένους όρους του κειμένου: οι ευθύνες, φιλικές , ότι παραμελούνται, την οικογένεια

(1 μονάδα)

 

 β) 1. γυρίζουν, χρειάζεται: να γράψετε το ίδιο πρόσωπο στον ίδιο αριθμό σε όλους του χρόνους.

 

 

2. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα:

Ρήματα

Χρονική βαθμίδα

Ποιον

 

αντιμετώπισαν,

προσπαθούν

(2,5 μονάδες)

 

4. Να βρείτε σε ποιο είδος ανήκουν τα παρακάτω συνθετικά (παρατακτικά, προσδιοριστικά, κτητικά, αντικειμενικά):

Μεγαλουπόλεων, αναβοσβήνει, γεωγραφία, καλότυχος, Σαββατοκύριακο 

 

(2,5 μονάδες)

Β. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ

 

Κάποια μέρα η μητέρα ή ο πατέρας σας αρρώστησε, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ανταποκριθεί στις διάφορες υποχρεώσεις της/ του μέσα στο σπίτι. Πώς αντιμετωπίσατε την κατάσταση που δημιουργήθηκε από το γεγονός αυτό; (2-3 παράγραφοι).

(10 μονάδες)

 

* Στην αξιολόγηση η 2η ερώτηση βαθμολογείται με 1,5 μονάδα αντί 2,5. Η 3η με 3,5 αντί 2,5 (επιλογή του αξιολογητή).

 

 

Φιλόλογος Γυμνασίου Β. Έβρου.