ΚΕΙΜΕΝΟ: Λυσίας, Δήμου καταλύσεως απολογία, 7-8

 

Πειράσομαι δ᾽ ὑμᾶς διδάξαι, οὓς ἡγοῦμαι τῶν πολιτῶν προσήκειν ὀλιγαρχίας ἐπιθυμεῖν καὶ οὓς δημοκρατίας. ἐκ τούτου γὰρ καὶ ὑμεῖς γνώσεσθε, κἀγὼ περὶ ἐμαυτοῦ τὴν ἀπολογίαν ποιήσομαι, ἀποφαίνων ὡς οὔτε ἐξ ὧν ἐν δημοκρατίᾳ οὔτε ἐξ ὧν ἐν ὀλιγαρχία πεποίηκα, οὐδέν μοι προσῆκον κακόνουν εἶναι τῷ πλήθει τῷ ὑμετέρῳ. πρῶτον μὲν οὖν ἐνθυμηθῆναι χρὴ ὅτι οὐδείς ἐστιν ἀνθρώπων φύσει οὔτε ὀλιγαρχικὸς οὔτε δημοκρατικός, ἀλλ᾽ ἥτις ἄν ἑκάστῳ πολιτεία συμφέρῃ, ταύτην προθυμεῖται καθεστάναι: ὥστε οὐκ ἐλάχιστον ἐν ὑμῖν ἐστι μέρος ὡς πλείστους ἐπιθυμεῖν τῶν παρόντων νυνὶ πραγμάτων. καὶ ταῦτα ὅτι οὕτως ἔχει, οὐ χαλεπῶς ἐκ τῶν πρότερον γεγενημένων μαθήσεσθε.

------------------------------------------------

διδάσκω τινά: εξηγώ σε κάποιον

ἀποφαίνω: αποδεικνύω

κακόνους: εχθρικός

πλῆθος: οι δημοκρατικοί

οὐ χαλεπῶς: εύκολα

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το κείμενο.

                                                                                               Μονάδες 20

 

Β. 1. α. οὐδείς: Να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις του ίδιου γένους στον ενικό και πληθυντικό αριθμό.

Μονάδες 2,5

 

Β. 1. β. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τους παρακάτω πίνακες, στα κενά των οποίων θα συμπληρώσετε τους τύπους που ζητούνται.

Επίρρημα

Θετικός

Συγκριτικός

Υπερθετικός

πρῶτον

χαλεπῶς

 

Επίθετο

Θετικός  Συγκριτικός    

Υπερθετικός

 

πλείστους

Μονάδες 2,5

 

Β. 1. γ. πεποίηκα: Να γράψετε την οριστική του ίδιου χρόνου, στην ίδια φωνή.

ἐπιθυμεῖν: Να γράψετε τον παρατατικό της ίδιας φωνής, στην οποία βρίσκεται ο τύπος.

ἐνθυμηθῆναι: Να γραφεί η προστακτική του ίδιου χρόνου και της ίδιας φωνής.

Μονάδες 5

 

Β. 2. α. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:

διδάξαι, ὀλιγαρχίας, μοι, ἀνθρώπων, οὐ χαλεπῶς

Μονάδες 5

  

Β. 2. β. «πειράσομαι δ᾽ ὑμᾶς διδάξαι, οὓς ἡγοῦμαι τῶν πολιτῶν προσήκειν ὀλιγαρχίας ἐπιθυμεῖν καὶ οὓς δημοκρατίας». Να μεταφέρετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο.

Μονάδες 5

Κούζας Ιωάννης