ΚΕΙΜΕΝΟ: Λυσίας, Κατά Αλκιβιάδου Α΄ Λιποταξίου, 12-13

 

καὶ μὲν δή, ὦ ἄνδρες δικασταί, ἡγοῦμαι δικάζειν ὑμᾶς οὐ μόνον τῶν ἐξαμαρτανόντων ἕνεκα, ἀλλ᾽ ἵνα καὶ τοὺς ἄλλους τῶν ἀκοσμούντων σωφρονεστέρους ποιῆτε. ἐὰν μὲν τοίνυν τοὺς ἀγνῶτας κολάζητε, οὐδεὶς ἔσται τῶν ἄλλων βελτίων: οὐδεὶς γὰρ εἴσεται τὰ ὑφ᾽ ὑμῶν καταψηφισθέντα: ἐὰν δὲ τοὺς ἐπιφανεστάτους τῶν ἐξαμαρτανόντων τιμωρῆσθε, πάντες πεύσονται, ὥστε τούτῳ παραδείγματι χρώμενοι βελτίους ἔσονται οἱ πολῖται. ἐὰν τοίνυν τούτου καταψηφίσησθε, οὐ μόνον οἱ ἐν τῇ πόλει εἴσονται, ἀλλὰ καὶ οἱ σύμμαχοι αἰσθήσονται καὶ οἱ πολέμιοι πεύσονται, καὶ ἡγήσονται πολὺ πλείονος ἀξίαν εἶναι τὴν πόλιν, ἐὰν ὁρῶσιν ἐπὶ τοῖς τοιούτοις τῶν ἁμαρτημάτων μάλισθ᾽ ὑμᾶς ὀργιζομένους καὶ μηδεμιᾶς συγγνώμης τοὺς ἀκοσμοῦντας ἐν τῷ πολέμῳ τυγχάνοντας.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ἐξαμαρτάνω: αποτυγχάνω στο σκοπό μου, διαπράττω σφάλμα

καταψηφίζομαι: καταδικάζω κάποιον με την ψήφο μου

  

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

  

Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το κείμενο.

                                                                                              Μονάδες 20

 

Β. 1. α. βελτίων: Να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις του ίδιου βαθμού και του ίδιου γένους στον ενικό και πληθυντικό αριθμό.

Μονάδες 2,5

 

Β. 1. β. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τους παρακάτω πίνακες, στα κενά των οποίων θα συμπληρώσετε τους τύπους που ζητούνται.

Επίρρημα

Θετικός

Συγκριτικός

Υπερθετικός

μάλιστα

 

Επίθετο

 Θετικός

Συγκριτικός

Υπερθετικός

πλείονος

βελτίους

Μονάδες 2,5

 

Β. 1. γ. εἴσεται: Να γράψετε την οριστική του ίδιου χρόνου, στην ίδια φωνή.

τιμωρῆσθε: Να γράψετε την οριστική του ίδιου χρόνου και της ίδιας φωνής, στην οποία βρίσκεται ο τύπος.

ποιῆτε: Να γραφεί η προστακτική του ίδιου χρόνου και της ίδιας φωνής.

Μονάδες 5

 

Β. 2. α. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:

ὑμᾶς, τῶν ἐξαμαρτανόντων ἕνεκα, παραδείγματι, οἱ ἐν τῇ πόλει, ἀξίαν

Μονάδες 5

 

Β. 2. β. «ἐὰν τοίνυν τούτου καταψηφίσησθε, οὐ μόνον οἱ ἐν τῇ πόλει εἴσονται, ἀλλὰ καὶ οἱ σύμμαχοι αἰσθήσονται καὶ οἱ πολέμιοι πεύσονται, καὶ ἡγήσονται πολὺ πλείονος ἀξίαν εἶναι τὴν πόλιν». Να αναγνωρστούν οι υποθετικοί λόγοι του αποσπάσματος.

Μονάδες 5

 

 

Κούζας Ιωάννης