ΚΕΙΜΕΝΟ: Λυσίας, Ολυμπιακός, 1-3

 

ἄλλων τε πολλῶν καὶ καλῶν ἔργων ἕνεκα, ὦ ἄνδρες, ἄξιον Ἡρακλέους μεμνῆσθαι, καὶ ὅτι τόνδε τὸν ἀγῶνα πρῶτος συνήγειρε δι᾽ εὔνοιαν τῆς Ἑλλάδος. ἐν μὲν γὰρ τῷ τέως χρόνῳ ἀλλοτρίως αἱ πόλεις πρὸς ἀλλήλας διέκειντο· ἐπειδὴ δὲ ἐκεῖνος τοὺς τυράννους ἔπαυσε καὶ τοὺς ὑβρίζοντας ἐκώλυσεν, ἀγῶνα μὲν σωμάτων ἐποίησε, φιλοτιμίαν δὲ πλούτου, γνώμης δ᾽ ἐπίδειξιν ἐν τῷ καλλίστῳ τῆς Ἑλλάδος, ἵνα τούτων ἁπάντων ἕνεκα εἰς τὸ αὐτὸ συνέλθωμεν, τὰ μὲν ὀψόμενοι, τὰ δ᾽ ἀκουσόμενοι· ἡγήσατο γὰρ τὸν ἐνθάδε σύλλογον ἀρχὴν γενήσεσθαι τοῖς Ἕλλησι τῆς πρὸς ἀλλήλους φιλίας.

 --------------------------------------------------------------------------------------------

συναγείρω: συγκεντρώνω

τέως: έως τότε, προηγουμένως

ὑβρίζω: φέρομαι αλαζονικά

τοὺς ὑβρίζοντας ἐκώλυσεν: στάθηκε εμπόδιο σε αυτούς που παρεκτρέπονταν

φιλοτιμία: αγάπη των τιμών, τάση για επίδειξη

ἐπίδειξιν γνώμης: επίδειξη πνεύματος, σοφίας

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

 

 Γ. 1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το κείμενο.

                                                                                              Μονάδες 20

 

Γ. 2. α. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τους παρακάτω πίνακες, στα κενά των οποίων θα συμπληρώσετε τους τύπους που ζητούνται.

 

Ουσιαστικά

Γενική

Δοτική

Αιτιατική

ἀγῶνα

τυράννους

γνώμης

 

 

Αντωνυμία

 

Γενική

Δοτική

Αιτιατική

τόνδε

ἀλλήλας

Μονάδες 5

 

Γ. 2. β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται.

ἐποίησε: το δεύτερο και τρίτο ενικό πρόσωπο της οριστικής, ευκτικής και προστακτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή.

γενήσεσθαι: το γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής, υποτακτικής και ευκτικής του αορίστου β΄.

μεμνῆσθαι: το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής, υποτακτικής, ευκτικής και προστακτικής του ίδιου χρόνου.

Μονάδες 5

                                                                                                

 

Γ. 3. α. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:

Ἡρακλέους, τῆς Ἑλλάδος, ἀλλοτρίως, ὀψόμενοι, γενήσεσθαι.

Μονάδες 5

 

Γ. 3. β. «ἡγήσατο γὰρ τὸν ἐνθάδε σύλλογον ἀρχὴν γενήσεσθαι τοῖς Ἕλλησι τῆς πρὸς ἀλλήλους φιλίας».

Να μεταφέρετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ.

 

Μονάδες 5

Απόδοση του λόγου στη νεοελληνική

 

 

Κούζας Ιωάννης