ΚΕΙΜΕΝΟ: Ξενοφών, Κύρου Ανάβασις, Βιβλίο Α΄, κεφ. 3, 3-5

 

ἄνδρες στρατιῶται, μὴ θαυμάζετε ὅτι χαλεπῶς φέρω τοῖς παροῦσι πράγμασιν. ἐμοὶ γὰρ ξένος Κῦρος ἐγένετο καί με φεύγοντα ἐκ τῆς πατρίδος τά τε ἄλλα ἐτίμησε καὶ μυρίους ἔδωκε δαρεικούς· οὓς ἐγὼ λαβὼν οὐκ εἰς τὸ ἴδιον κατεθέμην ἐμοὶ οὐδὲ καθηδυπάθησα, ἀλλ᾽ εἰς ὑμᾶς ἐδαπάνων. καὶ πρῶτον μὲν πρὸς τοὺς Θρᾷκας ἐπολέμησα, καὶ ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος ἐτιμωρούμην μεθ᾽ ὑμῶν, ἐκ τῆς Χεῤῥονήσου αὐτοὺς ἐξελαύνων βουλομένους ἀφαιρεῖσθαι τοὺς ἐνοικοῦντας Ἕλληνας τὴν γῆν. ἐπειδὴ δὲ Κῦρος ἐκάλει, λαβὼν ὑμᾶς ἐπορευόμην, ἵνα εἴ τι δέοιτο ὠφελοίην αὐτὸν ἀνθ᾽ ὧν εὖ ἔπαθον ὑπ᾽ ἐκείνου. ἐπεὶ δὲ ὑμεῖς οὐ βούλεσθε συμπορεύεσθαι, ἀνάγκη δή μοι ἢ ὑμᾶς προδόντα τῇ Κύρου φιλίᾳ χρῆσθαι ἢ πρὸς ἐκεῖνον ψευσάμενον μεθ᾽ ὑμῶν εἶναι.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

χαλεπῶς φέρω: δυσανασχετώ

ξένος γίγνομαί τινι: είμαι φίλος από φιλοξενία με κάποιον

φεύγω: είμαι εξόριστος

εἰς τὸ ἴδιον (ταμεῖον): στο δικό μου ταμείο, για τον εαυτό μου

καθηδυπαθῶ: σπαταλώ (τα χρήματα) σε απολαύσεις

τιμωροῦμαιί τινα: τιμωρώ κάποιον, εκδικούμαι κάποιον

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το κείμενο.

                                                                                              Μονάδες 20

 

Β. 1. α. ἄνδρες, στρατιῶται: Να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις του άλλου αριθμού από αυτόν που ο καθένας τύπος βρίσκεται.

Μονάδες 2,5

 

Β. 1. β. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τους παρακάτω πίνακες, στα κενά των οποίων θα συμπληρώσετε τους τύπους που ζητούνται (η αντωνυμία να γραφεί στον ίδιο αριθμό που βρίσκεται ο τύπος).  

 

Επίρρημα

Θετικός

Συγκριτικός

Υπερθετικός

χαλεπῶς

 

Αντωνυμία

Γενική

Δοτική

Αιτιατική

ὑμᾶς

οὓς

Μονάδες 2,5

 

Β. 1. γ. ἐγένετο: Να γράψετε το ίδιο πρόσωπο, στον ίδιο αριθμό, σ’ όλους τους χρόνους.

λαβὼν: Να γράψετε την οριστική και προστακτική του ίδιου χρόνου και της ίδιας φωνής.

ἀφαιρεῖσθαι: Να γράψετε το γ΄ ενικό πρόσωπο του ίδιου χρόνου σ’ όλες τις εγκλίσεις της ίδιας φωνής.

Μονάδες 5

 

Β. 2. α. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:

ἐμοὶ, δαρεικούς, λαβὼν, μεθ᾽ ὑμῶν, συμπορεύεσθαι

Μονάδες 5

Β. 2. β. «ὅτι χαλεπῶς φέρω τοῖς παροῦσι πράγμασιν».

Να αναγνωρίσετε τη δευτερεύουσα πρόταση και να δικαιολογήσετε το σύνδεσμο με τον οποίο εισάγεται.

Μονάδες 5

 

 

 Κούζας Ιωάννης