ΚΕΙΜΕΝΟ: Ξενοφών, Κύρου Ανάβασις, Βιβλίο Γ΄, κεφ. 2, 4-6

 

ἀλλ᾽ ὁρᾶτε μέν, ὦ ἄνδρες, τὴν βασιλέως ἐπιορκίαν καὶ ἀσέβειαν, ὁρᾶτε δὲ τὴν Τισσαφέρνους ἀπιστίαν, ὅστις λέγων ὡς γείτων τε εἴη τῆς Ἑλλάδος καὶ περὶ πλείστου ἂν ποιήσαιτο σῶσαι ἡμᾶς, καὶ ἐπὶ τούτοις αὐτὸς ὀμόσας ἡμῖν, αὐτὸς δεξιὰς δούς, αὐτὸς ἐξαπατήσας συνέλαβε τοὺς στρατηγούς, καὶ οὐδὲ Δία ξένιον ᾐδέσθη, ἀλλὰ Κλεάρχῳ καὶ ὁμοτράπεζος γενόμενος αὐτοῖς τούτοις ἐξαπατήσας τοὺς ἄνδρας ἀπολώλεκεν. Ἀριαῖος δέ, ὃν ἡμεῖς ἠθέλομεν βασιλέα καθιστάναι, καὶ ἐδώκαμεν καὶ ἐλάβομεν πιστὰ μὴ προδώσειν ἀλλήλους, καὶ οὗτος οὔτε τοὺς θεοὺς δείσας οὔτε Κῦρον τεθνηκότα αἰδεσθείς, τιμώμενος μάλιστα ὑπὸ Κύρου ζῶντος νῦν πρὸς τοὺς ἐκείνου ἐχθίστους ἀποστὰς ἡμᾶς τοὺς Κύρου φίλους κακῶς ποιεῖν πειρᾶται. ἀλλὰ τούτους μὲν οἱ θεοὶ ἀποτείσαιντο· ἡμᾶς δὲ δεῖ ταῦτα ὁρῶντας μήποτε ἐξαπατηθῆναι ἔτι ὑπὸ τούτων, ἀλλὰ μαχομένους ὡς ἂν δυνώμεθα κράτιστα τοῦτο ὅ τι ἂν δοκῇ τοῖς θεοῖς πάσχειν.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

αἰδοῦμαι: ντρέπομαι, σέβομαι από ντροπή

ἀφίστημί τινά τινος: παρακινώ κάποιον σε αποστασία

ἀφίστημί τινα: παραμερίζω κάποιον

ἀφίσταμαί τινος: αποστατώ, απομακρύνομαι από κάποιον

ἀφίσταμαι πρός τινα: αποστατώ και πάω με το μέρος κάποιου

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

 Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το κείμενο.

                                                                                              Μονάδες 20

 

Β. 1. α. γείτων: Να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις του ίδιου αριθμού.

στρατηγούς: Να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις του άλλου αριθμού στον οποίο βρίσκεται ο τύπος.

ἀσέβειαν: Να γράψετε τις πλάγιες του άλλου αριθμού από αυτόν στον οποίο βρίσκεται ο τύπος.

Μονάδες 2,5

 

Β. 1. β. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τους παρακάτω πίνακες, στα κενά των οποίων θα συμπληρώσετε τους τύπους που ζητούνται.

 

Επίρρημα

Θετικός

Συγκριτικός

Υπερθετικός

κράτιστα

μάλιστα

 

Επίθετο

Θετικός

Συγκριτικός

Υπερθετικός

πλείστου

Μονάδες 2,5

 

Β. 1. γ. ὁρᾶτε: Να γράψετε την προστακτική του ίδιου χρόνου, στην ίδια φωνή.

λέγων: Να γράψετε το β΄ ενικό πρόσωπο σε όλες τις εγκλίσεις του αορίστου β΄ της ίδιας φωνής.

δούς: Να γράψετε την οριστική και ευκτική του ενεστώτα στην ίδια φωνή.

Μονάδες 5

 

Β. 2. α. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:

βασιλέως, γείτων, ἡμῖν, ὑπὸ Κύρου, νῦν

Μονάδες 5

Β. 2. β. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τα απαρέμφατα του κειμένου.

Μονάδες 5

 

 

Κούζας Ιωάννης