ΚΕΙΜΕΝΟ: Ξενοφών, Κύρου Ανάβασις, Βιβλίο Δ΄, κεφ. 6, 22-25

 

ἐπειδὴ δὲ ἐδείπνησαν καὶ νὺξ ἐγένετο, οἱ μὲν ταχθέντες ᾤχοντο, καὶ καταλαμβάνουσι τὸ ὄρος, οἱ δὲ ἄλλοι αὐτοῦ ἀνεπαύοντο. οἱ δὲ πολέμιοι ἐπεὶ ᾔσθοντο τὸ ὄρος ἐχόμενον, ἐγρηγόρεσαν καὶ ἔκαιον πυρὰ πολλὰ διὰ νυκτός. ἐπειδὴ δὲ ἡμέρα ἐγένετο Χειρίσοφος μὲν θυσάμενος ἦγε κατὰ τὴν ὁδόν, οἱ δὲ τὸ ὄρος καταλαβόντες κατὰ τὰ ἄκρα ἐπῇσαν. τῶν δὲ πολεμίων τὸ μὲν πολὺ ἔμενεν ἐπὶ τῇ ὑπερβολῇ τοῦ ὄρους, μέρος δ᾽ αὐτῶν ἀπήντα τοῖς κατὰ τὰ ἄκρα. πρὶν δὲ ὁμοῦ εἶναι τοὺς πολλοὺς ἀλλήλοις, συμμιγνύασιν οἱ κατὰ τὰ ἄκρα, καὶ νικῶσιν οἱ Ἕλληνες καὶ διώκουσιν. ἐν τούτῳ δὲ καὶ οἱ ἐκ τοῦ πεδίου οἱ μὲν πελτασταὶ τῶν Ἑλλήνων δρόμῳ ἔθεον πρὸς τοὺς παρατεταγμένους, Χειρίσοφος δὲ βάδην ταχὺ ἐφείπετο σὺν τοῖς ὁπλίταις.

 ---------------------------------------------------------

ἐπέρχομαι: επιτίθεμαι

ὑπερβολή: διάβαση, πέρασμα

πελταστής: οπλίτης με ελαφριά ασπίδα (πέλτη)

θέω: τρέχω

θέω δρόμῳ: προχωρώ τρέχοντας

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το κείμενο.

                                                                                              Μονάδες 20

 

Β. 1. α. ὁδόν, ὄρος: Να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις του άλλου αριθμού από αυτόν που ο τύπος βρίσκεται.

Μονάδες 2,5

 

Β. 1. β. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τους παρακάτω πίνακες, στα κενά των οποίων θα συμπληρώσετε τους τύπους που ζητούνται.

 

Επίρρημα

Συγκριτικός

Υπερθετικός

ταχύ

 

Επίθετο

Συγκριτικός

Υπερθετικός

πολλούς

Μονάδες 2,5

 

Β. 1. γ. καταλαμβάνουσι: Να γράψετε το ίδιο πρόσωπο στον ίδιο αριθμό σ’ όλους τους χρόνους.

ᾔσθοντο: Να γράψετε την οριστική και προστακτική του ίδιου χρόνου.

νικῶσιν: Να γράψετε το γ΄ ενικό πρόσωπο του ίδιου χρόνου σ’ όλες τις εγκλίσεις.

Μονάδες 5

 

Β. 2. α. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:

οἱ ταχθέντες, ἐχόμενον, κατὰ τὰ ἄκρα, τῶν Ἑλλήνων, σὺν τοῖς ὁπλίταις

Μονάδες 5

  

 

Β. 2. β. «ἐπειδὴ δὲ ἐδείπνησαν καὶ νὺξ ἐγένετο, ... καὶ ἔκαιον πυρὰ πολλὰ διὰ νυκτός».

Να βρείτε και να αναγνωρίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις του παραπάνω αποσπάσματος.

Μονάδες 5

  

 

Κούζας Ιωάννης