ΚΕΙΜΕΝΟ: Ξενοφών, Κύρου Παιδεία, Βιβλίο Η΄, 1-2

 

Κῦρος μὲν οὖν οὕτως εἶπεν: ἀνέστη δ᾽ ἐπ᾽ αὐτῷ Χρυσάντας καὶ εἶπεν ὧδε. ἀλλὰ πολλάκις μὲν δή, ὦ ἄνδρες, καὶ ἄλλοτε κατενόησα ὅτι ἄρχων ἀγαθὸς οὐδὲν διαφέρει πατρὸς ἀγαθοῦ: οἵ τε γὰρ πατέρες προνοοῦσι τῶν παίδων ὅπως μήποτε αὐτοὺς τἀγαθὰ ἐπιλείψει, Κῦρός τέ μοι δοκεῖ νῦν συμβουλεύειν ἡμῖν ἀφ᾽ ὧν μάλιστ᾽ ἂν εὐδαιμονοῦντες διατελοῖμεν: ὃ δέ μοι δοκεῖ ἐνδεέστερον ἢ ὡς ἐχρῆν δηλῶσαι, τοῦτο ἐγὼ πειράσομαι τοὺς μὴ εἰδότας διδάξαι. ἐννοήσατε γὰρ δὴ τίς ἂν πόλις πολεμία ὑπὸ μὴ πειθομένων ἁλοίη: τίς δ᾽ ἂν φιλία ὑπὸ μὴ πειθομένων διαφυλαχθείη: ποῖον δ᾽ ἂν ἀπειθούντων στράτευμα νίκης τύχοι: πῶς δ᾽ ἂν μᾶλλον ἐν μάχαις ἡττῷντο ἄνθρωποι ἢ ἐπειδὰν ἄρξωνται ἰδίᾳ ἕκαστος περὶ τῆς αὑτοῦ σωτηρίας βουλεύεσθαι.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ἐπ᾽ αὐτῷ: αμέσως μετά από αυτόν

ἐνδεής: ο έχων έλλειψη από κάτι, φτωχός

ἁλίσκομαι: (επί εμψύχων) συλλαμβάνομαι, αιχμαλωτίζομαι

(επί αψύχων) κυριεύομαι

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

 Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το κείμενο.

                                                                                              Μονάδες 20

 

Β. 1. α. ἐνδεέστερον: Να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις του θετικού βαθμού και του ίδιου γένους στον ενικό και πληθυντικό αριθμό.

Μονάδες 2,5

 

Β. 1. β. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τους παρακάτω πίνακες, στα κενά των οποίων θα συμπληρώσετε τους τύπους που ζητούνται.  

 

Επίρρημα

Θετικός

Συγκριτικός

Υπερθετικός

μᾶλλον

 

Επίθετο

 Θετικός

Συγκριτικός

Υπερθετικός

ἀγαθοῦ

Μονάδες 2,5

 

 

Β. 1. γ. κατενόησα: Να γράψετε την οριστική του ίδιου χρόνου, στην ίδια φωνή.

διατελοῖμεν: Να γράψετε τον παρατατικό της ίδιας φωνής, στην οποία βρίσκεται ο τύπος.

ἀνέστη: Να γραφεί η προστακτική του ίδιου χρόνου και της ίδιας φωνής.

Μονάδες 5

 

Β. 2. α. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:

οὕτως, πολλάκις, αὐτοὺς, μοι, συμβουλεύειν

Μονάδες 5

Β. 2. β. Να βρείτε τα αντικείμενα που υπάρχουν στο κείμενο σε πτώση γενική.

Μονάδες 5

 

Κούζας Ιωάννης