ΚΕΙΜΕΝΟ: Ξενοφών, Λακεδαιμονίων Πολιτεία, Βιβλίο Η΄, 1-2

 

ἀλλὰ γὰρ ὅτι μὲν ἐν Σπάρτῃ μάλιστα πείθονται ταῖς ἀρχαῖς τε καὶ τοῖς νόμοις, ἴσμεν ἅπαντες. ἐγὼ μέντοι οὐδ' ἐγχειρῆσαι οἶμαι πρότερον τὸν Λυκοῦργον ταύτην τὴν εὐταξίαν καθιστάναι πρὶν ὁμογνώμονας ἐποιήσατο τοὺς κρατίστους τῶν ἐν τῇ πόλει. τεκμαίρομαι δὲ ταῦτα, ὅτι ἐν μὲν ταῖς ἄλλαις πόλεσιν οἱ δυνατώτεροι οὐδὲ βούλονται δοκεῖν τὰς ἀρχὰς φοβεῖσθαι, ἀλλὰ νομίζουσι τοῦτο ἀνελεύθερον εἶναι: ἐν δὲ τῇ Σπάρτῃ οἱ κράτιστοι καὶ ὑπέρχονται μάλιστα τὰς ἀρχὰς καὶ τῷ ταπεινοὶ εἶναι μεγαλύνονται καὶ τῷ ὅταν καλῶνται τρέχοντες ἀλλὰ μὴ βαδίζοντες ὑπακούειν, νομίζοντες, ἢν αὐτοὶ κατάρχωσι τοῦ σφόδρα πείθεσθαι, ἕψεσθαι καὶ τοὺς ἄλλους: ὅπερ καὶ γεγένηται.

---------------------------------------------------------------------------------

εὐταξία: πειθαρχία, τάξη

καθίστημι: καθιστώ, επιβάλλω

ἀγαθός: ισχυρός, γενναίος

ἀρχή: εξουσία

ὑπέρχομαί τινα: κολακεύω κάποιον

κατάρχω: κάνω την αρχή δίνοντας το παράδειγμα

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

 Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το κείμενο.

                                                                                              Μονάδες 20

 

Β. 1. α. ἅπαντες: Να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις του ίδιου γένους στον ενικό και πληθυντικό αριθμό.

Μονάδες 2,5

 

Β. 1. β. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τους παρακάτω πίνακες, στα κενά των οποίων θα συμπληρώσετε τους τύπους που ζητούνται.

 

Επίρρημα

Θετικός

Συγκριτικός

Υπερθετικός

πρότερον

 

Επίθετο

Θετικός

Συγκριτικός

Υπερθετικός

κράτιστοι

δυνατώτεροι

Μονάδες 2,5

 

Β. 1. γ. τρέχοντες: Να γράψετε τις μετοχές όλων των χρόνων στην ίδια φωνή.

καθιστάναι: Να γράψετε τα απαρέμφατα όλων των χρόνων στην ίδια φωνή.

πείθεσθαι: Να γραφεί ο παρατατικός της ίδιας φωνής.

Μονάδες 5

 

 

Β. 2. α. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:

ἐν Σπάρτῃ, τῶν ἐν τῇ πόλει, δοκεῖν, τρέχοντες, νομίζοντες

Μονάδες 5

 

Β. 2. β. «ἐν δὲ τῇ Σπάρτῃ ... ἕψεσθαι καὶ τοὺς ἄλλους». Να βρείτε και να αναγνωρίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις του αποσπάσματος.

Μονάδες 5

 

 

 Κούζας Ιωάννης