ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: Δημοσθένης, ‘Υπέρ τῆς Ῥοδίων έλευθερίας, παρ. 17

 

Ὁρᾶτε δέ κάκεῖν’, ὦ ἂνδρες Ἀθηναῖοι, ὃτι πολλούς ὑμεῖς πολέμους πεπολεμήκατε καί πρός δημοκρατίας καί πρός ὀλιγαρχίας καί τοῦτο μέν ἲστε καί αὐτοί ̇̇ ἀλλ’ ὑπέρ ῶν πρός ἑκατέρους ἒσθ’ ὑμῖν ὁ πόλεμος, τοῦτ’ ἲσως ὑμῶν οὐδείς λογίζεται. ὑπέρ τίνων οῦν ἐστίν; πρός μέν τούς δήμους ἢ περί τῶν ἰδίων ἐγκλημάτων, οὐ δυνηθέντων δημοσίᾳ διαλύσεσθαι ταῦτα, ἢ περί γῆς μέρους ἢ ὃρων ἢ φιλονικίας ἢ τῆς ἡγεμονίας̇ πρός δέ τάς ὀλιγαρχίας ὑπέρ μέν τούτων οὐδενός, ὑπέρ δέ τῆς πολιτείας καί τῆς ἐλευθερίας.

Α. Να μεταφράσετε το παραπάνω απόσπασμα στη νέα ελληνική

                                                                (μονάδες 10)

 

Β. 1. α. Ποια είναι η βασική διαφορά μεταξύ των πολιτευμάτων της δημοκρατίας και της ολιγαρχίας;

                                                                (μονάδες 10)

 

Β. 1. β. Ποιο πολίτευμα συνδέεται με την ελευθερία και γιατί; Κατά το ρήτορα ο πόλεμος προς τα ολιγαρχικά πολιτεύματα για ποιο λόγο γίνεται;

                                                              (μονάδες 10)

 

Γ. Σύμφωνα με το απόσπασμα που σας δίνεται παρακάτω να αναφέρετε αν υπάρχει κάποιο κέρδος για τους κατοίκους της Ρόδου μετά το λάθος που έκαναν. Τι προτείνει ο Δημοσθένης στους Αθηναίους;

 

Παράγραφος 16

 

Γιατί με το να σας αρνηθούν να λάβετε αυτά που σας ανήκαν έχουν χάσει την ελευθερία τους και, ενώ είχαν κεκτημένο το δικαίωμα να είναι σύμμαχοι ισότιμοι με σας που είσθε Έλληνες και ανώτεροί τους, έχουν καταντήσει δούλοι βαρβάρων και δούλων, τους οποίους δέχτηκαν στις ακροπόλεις. Όμως λίγο ακόμη και θα έλεγα πως αυτά θα τους βγουν και σε καλό, αν σεις θελήσετε να τους βοηθήσει. Γιατί, αν τους έρχονταν όλα καλά, δεν ξέρω, ως Ρόδιοι που είναι, αν θα αποφάσιζαν ποτέ να βάλουνε μυαλό. Τώρα όμως που έκαναν τη δοκιμή και πήρανε το μάθημα ότι η απερισκεψία γίνεται για το λαό αιτία πολλών συμφορών, ίσως θα γίνουν στο μέλλον φρονιμότεροι, αν τους δοθεί η ευκαιρία. Κι αυτό δεν το θεωρώ γι’ αυτούς μικρό κέρδος. Υποστηρίζω λοιπόν ότι πρέπει να προσπαθήσετε να σώσετε τους ανθρώπους αυτούς και να μην τους κρατάτε κακία, αναλογιζόμενοι ότι και σεις απ’ αυτούς που θέλησαν να σας βλάψουν εξαπατηθήκατε σε πολλά, για κανένα από τα οποία δεν θα κρίνατε δίκαιο να τιμωρηθείτε.

                                                                         (μονάδες 10)

 

Δ. Ποια ήταν τα είδη των ρητορικών λόγων; Ο λόγος του Δημοσθένη σε ποιο είδος ανήκει;

                                                                        (μονάδες 10)

 

Ε. Να γράψετε 2 παράγωγες λέξεις στα νέα ελληνικά για κάθε μια από τις παρακάτω λέξεις των αρχαίων.

ἲστε, ὁρᾶτε, λογίζεται, διαλύσεσθαι, ἡγεμονίας

                                                                          (μονάδες 10)

 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

 

Λυσίας, Κατά Αγοράτου

Ὃτε γάρ ἡ πρώτη ἐκκλησία περί τῆς εἰρήνης ἐγίγνετο, καί οἱ παρά Λακεδαιμονίων ἣκοντες ἒλεγον, ἐφ’ οῖς ἓτοιμοι εῖεν τήν εἰρήνην ποιεῖσθαι Λακεδαιμόνιοι, εἰ κατασκαφείη τῶν τειχῶν τῶν μακρῶν ἐπί δέκα στάδια ἑκατέρου, τότε ὑμεῖς τε, ἂνδρες Ἀθηναῖοι, οὐκ ἠνέσχεσθε ἀκούσαντες περί τῶν τειχῶν τῆς κατασκαφῆς, Κλεοφῶν τε ὑπέρ ὑμῶν πάντων ἀναστάς ἀντεῖπεν ὡς οὐδενί τρόπῳ οῖόν τε εἲη ποιεῖν ταῦτα. Μετά δέ ταῦτα Θηραμένης, επιβουλεύων τῶ πλήθει τῶ ὑμετέρῳ, ἀναστάς λέγει ὃτι, ἐάν αὐτόν ἓλησθε περί τῆς εἰρήνης πρεσβευτήν αὐτοκράτορα, ποιήσειν ὣστε μήτε τῶν τειχῶν διελεῖν, μήτε ἂλλο τήν πόλιν ἐλαττῶσαι μηδέν.

 

Α. Να μεταφράσετε στη νέα ελληνική το παραπάνω απόσπασμα.

                                                                          (μονάδες 20)

Β. 1. α. ἐκκλησία, ἂνδρες, τειχῶν: να κλίνετε τις πλάγιες πτώσεις και στους δυο αριθμούς.

                                                                      (μονάδες 5)

 

Β. 1. β. ποιεῖν, λέγει: να γίνει χρονική αντικατάσταση των τύπων

                                                                     (μονάδες 5)

 

Β. 2. α. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους όρους

   ἐκκλησία, περί τῆς εἰρήνης, ἓτοιμοι , τήν εἰρήνην , ἀκούσαντες

                                                                      (μονάδες 5)

 

Β. 2. β. Στο τμήμα «Μετά δέ ταῦτα…..μηδέν» να βρείτε και να χαρακτηρίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις.

                                                                         (μονάδες 5)

 

 

Μηλιάδου Αλεξάνδρα, Φιλόλογος Λ.Τ. Μεταξάδων