ΚΕΙΜΕΝΟ: Ξενοφών, Ιέρων, 5, 1-2

 

Γ1. Θα σου πω, Σιμωνίδη, και άλλο δυσάρεστο πάθημα των τυράννων. Γνωρίζουν δηλαδή περισσότερο από ό,τι οι απλοί πολίτες και τους γενναίους και τους σοφούς και τους δίκαιους. Αυτούς όμως, αντί να τους θαυμάζουν, τους φοβούνται. Τους ανδρείους (τους φοβούνται) μήπως τολμήσουν κάτι για την ελευθερία. Τους σοφούς μήπως μηχανευτούν κάτι και τους δίκαιους μήπως θελήσει ο λαός να κυβερνάται από αυτούς.

 

Γ2. Όταν ο τύραννος εξαφανίσει τους ανδρείους, τους σοφούς και τους δίκαιους, τότε στην πόλη μένουν οι ανίσχυροι (ακόλαστοι), οι υποτελείς και οι άδικοι. Και όλοι αυτοί θα καταπολεμούν, όπως ο τύραννος, τους ανδρείους, τους σοφούς και τους δίκαιους, γιατί δεν θα ήθελαν να χάσουν τη θέση τους και τα πλεονεκτήματά τους από την επικράτηση των προαναφερθέντων. Έτσι, στην πόλη δεν υπάρχει καμία προοπτική βελτίωσής της προς το καλύτερο.

 

Γ3. α. ὀλίγον - ἧττον - ἥκιστα

τίνων

ἀκρατέσι

παρὸντι

αὗται

 

Γ3. β. ἔγνως

ἐφοβοῦ

ἐτολμῶμεν

ἀξιοῖ

ἦσθα

 

Γ4. α. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις ή φράσεις:

σοι: έμμεσο αντικείμενο του λεκτικού ρήματος ἐρῶ

τῶν τυράννων: Γενική υποκειμενική στο πάθημα

ἐλευθερίας ἕνεκεν: Εμπρόθετος προσδιορισμός του σκοπού (αναστροφή προθέσεως)

γενόμεναι: Επιρρηματική μετοχή, υποθετική

εἶναι (δοκεῖ): Το δοκεῖ εδώ είναι προσωπικό ρήμα. Άρα, εἶναι: ειδικό απαρέμφατο ως αντικείμενο του ρήματος δοκεῖ.

 

Γ4. β. μὴ ἐπιθυμήσῃ τὸ πλῆθος ὑπ᾽ αὐτῶν προστατεῖσθαι:

Δευτερεύουσα ονοματική, ενδοιαστική πρόταση ως αντικείμενο του φοβοῦνται.

Εισάγεται με τον ενδοιαστικό σύνδεσμο μὴ και εκφέρεται κανονικά με υποτακτική.

 

διότι οὐδ᾽ αὐτοὶ ἀξιοῦσιν ἐλεύθεροι εἶναι:

Δευτερεύουσα επιρρηματική, αιτιολογική πρόταση.

Εισάγεται με τον αιτιολογικό σύνδεσμο διότι και εκφέρεται με οριστική.