ΚΕΙΜΕΝΟ: Ξενοφών, Κύρου Παιδεία, Βιβλίο Α΄, κεφ. 2, 6-7

 

οἱ μὲν δὴ παῖδες εἰς τὰ διδασκαλεῖα φοιτῶντες διάγουσι μανθάνοντες δικαιοσύνην: καὶ λέγουσιν ὅτι ἐπὶ τοῦτο ἔρχονται ὥσπερ παρ᾽ ἡμῖν ὅτι γράμματα μαθησόμενοι. οἱ δ᾽ ἄρχοντες αὐτῶν διατελοῦσι τὸ πλεῖστον τῆς ἡμέρας δικάζοντες αὐτοῖς. γίγνεται γὰρ δὴ καὶ παισὶ πρὸς ἀλλήλους ὥσπερ ἀνδράσιν ἐγκλήματα καὶ κλοπῆς καὶ ἁρπαγῆς καὶ βίας καὶ ἀπάτης καὶ κακολογίας καὶ ἄλλων οἵων δὴ εἰκός. οὓς δ᾽ ἂν γνῶσι τούτων τι ἀδικοῦντας, τιμωροῦνται. κολάζουσι δὲ καὶ ὃν ἂν ἀδίκως ἐγκαλοῦντα εὑρίσκωσι. δικάζουσι δὲ καὶ ἐγκλήματος οὗ ἕνεκα ἄνθρωποι μισοῦσι μὲν ἀλλήλους μάλιστα, δικάζονται δὲ ἥκιστα, ἀχαριστίας, καὶ ὃν ἂν γνῶσι δυνάμενον μὲν χάριν ἀποδιδόναι, μὴ ἀποδιδόντα δέ, κολάζουσι καὶ τοῦτον ἰσχυρῶς.

---------------------------------------------------------

διατελῶ: διαρκώ, είμαι

ἐγκαλῶ: κατηγορώ, καταγγέλλω

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το κείμενο.

                                                                                              Μονάδες 20

 

Β. 1. α. παισί, ἄρχοντες: Να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις του άλλου αριθμού από αυτόν που ο κάθε ονοματικός τύπος βρίσκεται.

Μονάδες 2,5

 

Β. 1. β. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τους παρακάτω πίνακες, στα κενά των οποίων θα συμπληρώσετε τους τύπους που ζητούνται (οι αντωνυμίες στον ίδιο αριθμό και γένος ή στο ίδιο πρόσωπο και στον ίδιο αριθμό).

 

Αντωνυμία

Γενική

Δοτική

Αιτιατική

τι

ἡμῖν

 

Επίρρημα

Θετικός

Συγκριτικός

Υπερθετικός

μάλιστα

ἥκιστα

Μονάδες 2,5

 

 

Β. 1. γ. λέγουσιν: Να γράψετε το β΄ και γ΄ πρόσωπο του ενικού και πληθυντικού αριθμού, στην οριστική αορίστου β΄.

ἀποδιδόναι: Να γράψετε την προστακτική του ίδιου χρόνου και του αορίστου β΄.

γνῶσι: Να γράψετε την οριστική του αορίστου β΄ στην ίδια φωνή.

Μονάδες 5

 

Β. 2. α. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις μετοχές του κειμένου.

Μονάδες 5

 

Β. 2. β. ἐπὶ τοῦτο, κλοπῆς, οὗ ἕνεκα, ἥκιστα, ἀποδιδόναι

Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παραπάνω λέξεις του κειμένου.

Μονάδες 5

 

Κούζας Ιωάννης