Πλάτων, Η Εβδόμη Επιστολή. Η υπόθεση του έργου

 

Μετά τον θάνατο του Διονυσίου Α΄ (367 π.Χ.) την εξουσία ανέλαβε ο γιος του Διονύσιος Β΄. Και οι δύο τύραννοι των Συρακουσών είχαν επαφές με τον Πλάτωνα και δέχθηκαν τις συμβουλές του για τη διοίκηση της πόλης. Κανένας όμως από αυτούς δεν ήταν διατεθειμένος να εφαρμόσει τις ιδέες του Πλάτωνα. Ο μόνος θιασώτης των ιδεών του ήταν ο στρατηγός Δίων, αδελφός της Αριστομάχης, δεύτερης συζύγου του Διονυσίου Α΄. Ο Δίων προορίζονταν για διάδοχος του Διονυσίου Α΄, γιατί είχε ικανότητες εφάμιλλες με αυτόν. Η ανικανότητα και η τυραννική διακυβέρνηση του Διονυσίου Β΄ γίνονταν όλο και πιο εμφανείς και έτσι ο Δίων κατάφερε να τον ανατρέψει το 355 π.Χ. και να αναλάβει αυτός τη διακυβέρνηση των Συρακουσών. Δολοφονήθηκε ένα χρόνο αργότερα από τον Κάλλιππο, φίλο του και συνεργάτη στην ανατροπή του Διονυσίου Β΄. Ο ίδιος όμως δολοφονήθηκε με τη σειρά του από τον Ιππαρίνο, γιο του Διονυσίου του Πρεσβυτέρου από την Αριστομάχη (δηλαδή του ανεψιού του Δίωνα) το 353 π.Χ.

(Ἱππαρῖνος ἐν Λεοντίνοις ὢν, αἰσθόμενος τὴν Συρακουσίων πόλιν ἔρημον γενομένην διὰ τὸ μετὰ Καλλίππου τοὺς πολίτας εἴς τινα τόπον ἐξωρμηκέναι, ὁρμήσας ἐκ Λεοντίνων, ἐλθὼν ἐπὶ τὰς Συρακούσας νυκτὸς, πέμψας τινὰς ἐπὶ τὴν πόλιν ἐκέλευσε τοὺς παραφυλάττοντας τὴν ἐφοδείαν ἀποκτεῖναι. οἱ μὲν ἔκτειναν τοὺς παραφυλάσσοντας καὶ πυλίδας τινὰς τοῦ τείχους διεῖλον· Ἱππαρῖνος δὲ διὰ τούτων τοὺς ξένους εἰσαγαγὼν κατέσχε τὴν Συρακουσίων πόλιν).

Έτσι οι οπαδοί του Δίωνα πήραν ξανά την εξουσία στις Συρακούσες. Τότε απευθύνθηκαν στον Πλάτωνα, που ήταν ο φυσικός τους αρχηγός, ζητώντας να τους καθοδηγήσει στην πολιτική τους δράση.

Η Εβδόμη Επιστολή είναι η απάντηση του Πλάτωνα, που κάνοντας μια αναδρομή στα τρία ταξίδια του στη Σικελία (ένα επί Διονυσίου Α΄ και δύο επί Διονυσίου Β΄) δεν δίνει μόνον συμβουλές προς τους οπαδούς του Δίωνα. Ουσιαστικά είναι ένας απολογισμός των πεποιθήσεων του Πλάτωνα και γράφτηκε για να ερμηνεύσει και να δικαιώσει την πολιτική δράση του στις Συρακούσες.

Παρ’ όλες τις καλές προθέσεις των οπαδών του Δίωνα, οι πολιτικές ιδέες του Πλάτωνα δεν μπόρεσαν να γίνουν πράξη, γιατί, μετά από μια περίοδο πολιτικών αναταραχών στη Σικελία, την εξουσία στις Συρακούσες ανέλαβε και πάλι ο Διονύσιος Β΄ το 346 π.Χ.

Μετάφραση της επιστολής στα Αγγλικά